Fördelar med fakturaköp

Att sälja sina fakturor som företagare har många fördelar. Den största fördelen är att du får betalt snabbare och att du samtidigt kan vara mer flexibel med kredittiden för dina kunder. När du säljer en faktura via ett företag som erbjuder factoring så skickar de ut fakturan till kunden och tar hand om allting gällande fakturan som exempelvis frågor eller påminnelser. Med anledning av ovanstående så minskar det administrativa arbetet för ditt företag och du kan i stället fokusera på jobbet.

Välj vilka fakturor du vill sälja

Nästan alla företag som köper fakturor erbjuder sina kunder att välja vilka fakturor de vill sälja. Att sälja enskilda fakturor kan vara ett bra alternativ för de företag som vill få pengar snabbt eller om det kan finnas en hög kreditrisk med en faktura och företaget behöver en extern part som kan ta den risken.

Om man som företag väljer att bara sälja enskilda fakturor finns det en hög risk att kostnaden blir mycket högre än om du tecknar ett avtal för att sälja flera fakturor.

Sälja fakturor
Det finns många fördelar att sälja sina fakturor till ett factoringbolag

Sälja förfallna fakturor

Faktum är att det finns företag som också köper förfallna fakturor. Villkoren fastställs då av det finansbolag eller den bank som tillhandahåller tjänsten. Förfallna fakturor skiljer sig inte mycket från ej förfallna fakturor eftersom banken eller finansbolaget fortfarande kommer att avgöra om ett köp av fakturan är intressant.

Om du kan sälja en försenad faktura beror mer på din kunds förmåga att betala, och ja, om den är försenad kanske deras förmåga är något sämre än att sälja fakturan före schemat. Att sälja en faktura som har förfallit kallas också för fakturabelåning, vilket en del företag erbjuder som köper fakturor.

Vanligtvis fungerar fakturabelåning som så att du ingår ett avtal med en bank eller ett finansföretag. Du skickar sedan din faktura via e-post till din bank och får sedan svar om den godkänner lånet. De måste alltid kontrollera kundens betalningsförmåga, och beroende på hur kundens ekonomi ser ut återkommer de med olika alternativ som kan vara aktuella. Populära företag som köper fakturor i Sverige är Fakturino och Mynt. Factoring är ett bra alternativ till exempelvis företagslån eller checkkrediter.

Kostnader för att sälja fakturor

Kostnaden för att sälja fakturor beror på flera faktorer, och de flesta företag som köper fakturor kommer att göra individuella utvärderingar baserat på kundrelationer och på fakturorna. De faktorer som vanligtvis påverkar kostnaden är mängden fakturaköp, fakturabeloppen samt hur hög kreditrisk kunden anses ha. Frekventa avgifter ligger mellan 2% och 5% av fakturavärdet, plus årliga avgifterna för tjänsten.

Få företag som köper fakturor har publicerade priser utskrivna på sina hemsidor, i stället måste du kontakta dem individuellt. I de flesta fall är det enklaste sättet att fylla i formuläret på webbplatsen och de kommer att kontakta dig senare. Många företag anger individuell prissättning baserat på ditt företags specifika förhållanden. När kreditföretaget kontaktar dig så bör du alltid vara noga med att läsa igenom reglerna i avtalet för att undvika oväntade avgifter.

Kostnaden för att sälja fakturor beror vanligtvis på antalet fakturor du vill sälja under ett år (fakturaköpskvantitet), fakturastorlek (fakturabelopp) och risken att dina kunder inte betalar fakturan (kreditrisk).

Bolagsvärdering

Vill man värdera ett företag så bör man göra en bolagsvärdering eller företagsvärdering. Syftet med en sådan värdering är att få fram ett uppskattat värde på företaget. Detta kan göras av flera skäl så som att man ska sälja företaget, att man ska göra en bolagsdelning eller att man ska göra en likvidation av företaget. Men även investerare som ska göra ett företagsköp eller investera i ett bolag kan vara intresserade av att veta värdet på företaget utifrån en fundamental analys så som en bolagsvärdering innebär.

När man ska göra en bolagsvärdering finns det flera olika värderingsmodeller att använda sig av. Beroende på vilken värderingsmodell som används kan man komma fram till olika resultat. Värderingen påverkas också av huruvida man väljer att beräkna tillgångar eller om man går på omsättning, resultat och vinst. Andra sätt att värdera företag utgår från marknaden och hur andra försäljningar inom branschen sett ut.

Krea Företagslån

Vanliga värderingsmodeller

Den vanligaste modellen för att värdera ett företag är avkastningsvärdering. Den här modellen är tillämpbar för de flesta typer av bolag så som aktiebolag och handelsbolag. I denna modell använder man sig av det genomsnittliga resultat som företaget haft under de senaste åren. Utöver resultat så tittar man även på utdelning och kassaflöde i tillämpandet av värderingsmodellen. Utifrån denna information försöker man sedan uppskatta en framtida avkastning och beräknar vilket värde denna avkastning har idag. Detta görs genom användandet av nuvärdesmetoden. Trots att avkastningsmodellen i mångt och mycket baserar sig på uppskattningar så används den frekvent i samband med företagsvärderingar.

En annan vanligt förekommande värderingsmodell vid bolagsvärdering är substansvärdering. Denna värderingsmodell är inte lika komplicerad som avkastningsvärdering och kan därför med fördel användas vid exempelvis generationsväxling. En substansvärdering utgår från bolagets balansräkning och tar fram ett substansvärde genom att man räknar på skillnaden mellan tillgångar och skulder (så som leverantörsskulder och företagslån. Det finns dock en brist med substansvärdering och det är att modellen inte tar hänsyn till affärsidé, synergier och eventuell framtidspotential som företaget har.

En tredje värderingsmodell som ofta används är marknadsvärdering. Här är det marknaden som styr prissättningen genom att man utgår från tidigare försäljningar som gjorts av liknande bolag inom samma bransch. Marknadsvärdering som modell används främst i branscher där det är vanligt med företagsöverlåtelser. Det kan exempelvis handla om försäljning av taxiverksamheter, kiosker och restauranger.

företagsvärdering
Ska du värdera ditt företag så finns det ett flertal olika värderingsmodeller du kan använda dig av

Andra metoder för att beräkna ett företags värde

Beroende på vilken bransch ett företag befinner sig finns det även andra metoder för att beräkna ett företags värde. När det gäller börsnoterade företag så används inte sällan multipelvärdering. Denna värderingsmodell är utmärkt om man ska jämföra företag som befinner sig i samma bransch. Här används P/E talet som står för price/earnings. Om ett börsbolag har ett P/E tal på 15 så innebär det att man på börsen betalar 15x årsvinsten när man handlar en aktie i bolaget. Det innebär också ett antagande om att bolaget i fråga kommer att ha tjänat ihop dina satsade pengar om 15 år. Ett högt P/E tal innebär att aktien är dyr medan ett lågt P/E tal står för det motsatta. Multipelvärdering är en enkel metod att använda sig av vid företagsvärdering men metoden tar ingen hänsyn till framtiden.

Slutligen så kan den som vill göra en bolagsvärdering använda sig av en likvidationsvärdering. Här beräknar man hur mycket man skulle få om företagets verksamhet skulle upphöra idag.

De flesta av de ovanstående modellerna är främst tillämpbara på företag som har några år på nacken. När det gäller värdering av nystartade företag eller mindre verksamheter så blir värderingen mer komplicerad. Detta då det ofta är en eller ett fåtal nyckelpersoner som står för värdet och kompetensen i en startup. En företagsvärdering måste i detta fall kunna urskilja verksamhetens värde från nyckelpersonernas värde. Det vill säga, vad är värdet på företaget om inte nyckelkompetensen finns kvar i verksamheten.

Nu blir det dyrare med förmånsbil

Historiskt har det lönat sig rejält att ha en tjänstebil eller en så kallad förmånsbil. Det vill säga en bil som kan användas både i tjänsten och privat men som leasas eller ägs av arbetsgivaren. Som egenföretagare är det vanligt att utnyttja den löneförmån som det innebär att ha en förmånsbil. Men från och med den 1:a juli kommer förändringar träda i kraft som ska minska skillnaderna mellan att ha en förmånsbil och en privatfinansierad bil. Det ska inte heller vara särskilt förmånligt att välja en förmånsbil framför vanlig lön. Vissa av de förändringar som regeringen och samarbetspartierna tagit fram infördes redan under april men resterande ändringar sker i juli. I denna artikel går vi på Allt om Företagslån igenom vad förändringarna innebär för dig som har eller har tänkt skaffa dig en förmånsbil.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Bonus Malus systemet förändras

Bonus Malus systemet som varit aktivt i Sverige sedan 2018 har premierat klimatsmarta bilar. Det vill säga bilar med låga utsläpp. Bilar med höga utsläpp har istället drabbats av förhöjd skatt under de tre första åren. Från den 1:a april har förändringar skett i Bonus Malus systemet som innebär att gränsen för koldioxid per kilometer sänks till 90 gram. Nya bilar som tas i trafik efter den 1:a april och som har ett högre utsläpp än 90 gram/km kommer att få en förhöjd fordonsskatt.

Införskaffar du dig istället en elbil så kan du räkna med en höjd bonus. Tidigare låg bonusen på 60 000 kr men efter regeringens förändringar så ligger bonusen istället på 70 000 kr. Notera att detta enbart gäller bilar som enbart drivs på el. Har du en laddhybrid så kommer du istället få sänkt bonus med cirka 10 000 kr. Vidare måste utsläppen per kilometer ligga under 60 gram koldioxid för att bilen ska vara berättigad bonus.

Förändringar för förmånsbilar
Förmånsvärdena höjs för nya bilar som tas i trafik efter den 1:a juli 2021

Höjt förmånsvärde på nya bilar

Den 1:a juli 2021 är det dags för fler förändringar att träda i kraft för nya förmånsbilar. Förmånsvärdet kommer att höjas med i snitt 25% på grund av ändringar i schablonberäkningen. Det handlar om två delbelopp som förändras för att minska den klyfta som idag finns mellan förmånsbil och privatägd bil. Både det prisrelaterade beloppet och det ränterelaterade beloppet i schablonberäkningen av bilförmån kommer att förändras. Detta kan innebära en höjning av förmånsvärdet på upp till 34%. Höjningen gäller dock enbart de nya bilar som sätts i trafik efter den 1:a juli. En annan förändring är lyxbilstillägget kommer att slopas. Detta tillägg har hittills gällt för förmånsbilar med ett nypris på över 650 000 kr.

Utöver dessa nämnda förändringar så har även rabatten på förmånsvärdet för miljöbilar tagits bort. Denna rabatt togs bort redan vid årskiftet och beräknas ha berört ca 75 000 miljöbilar som redan är i trafik. Rabatten infördes 2002 och grundade sig på priset för en miljöbil kontra en liknande bil som inte räknades som miljövänlig.

Så ombildar du din enskilda firma till ett aktiebolag

Det absolut enklaste sättet att komma igång med en verksamhet är att starta en enskild firma. Dels då man slipper kapitalkravet men även för att det är helt kostnadsfritt. Vidare behöver man inget separat företagskonto eller något organisationsnummer. En enskild firma är nämligen ingen egen juridisk person så som ett aktiebolag är. Däremot kan det finnas fördelar med att ombilda en enskild firma till ett aktiebolag när verksamheten växer. Detta då man i ett aktiebolag har möjlighet att ta ut lågbeskattad utdelning. Det är dessutom en mer gynnsam bolagsform för den som har anställda. Med ett aktiebolag behöver du inte heller ta samma personliga ansvar som du måste göra om du driver en enskild firma. Vill du byta bolagsform från enskild firma till aktiebolag så finns det ett par saker du inte får missa. Annars är risken stor att du får betala onödig skatt. I denna artikel går vi igenom steg för steg hur du ska gå tillväga för att ombilda din enskilda firma till aktiebolag på bästa sätt.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Då ska du byta bolagsform till aktiebolag

Innan du bestämmer dig för att byta bolagsform från enskild firma till aktiebolag så bör du försäkra dig om att det verkligen är det bästa att göra i din situation. När det gäller de ekonomiska skälen så finns det oftast ingen anledning att byta bolagsform om du inte tjänar över brytpunkten. Brytpunkten för statlig inkomstskatt år 2021 är 537 200 kr. Om du inte tjänar mer än så så kommer du ändå inte kunna utnyttja förmånen med utdelning till låg skatt som ett aktiebolag möjliggör. Tjänar du mer än brytpunkten så kommer du i ett aktiebolag kunna ta ut utdelning till 20% skatt enligt 3:12 regeln. Hur stor utdelning du kan ta till låg skatt beror på hur stort utdelningsutrymmet i ditt bolag är.

Ett annat skäl att byta bolagsform till aktiebolag är att du ska ta in anställda. Det är betydligt enklare att ha anställda i ett aktiebolag än i en enskild firma. Det kan även vara dags att ombilda till aktiebolag om du tänkt ta ett företagslån. I ett aktiebolag är du nämligen inte automatiskt ansvarig för företagets skulder så som du är i en enskild firma. Däremot kan det ändå krävas personlig borgen av dig om du tar ett företagslån utan säkerhet. Och då kommer du ändå indirekt vara personligt återbetalningsskyldig om aktiebolaget hamnar på obestånd och inte återbetalar lånet i tid.

ombilda enskild firma till aktiebolag
Det kan finnas anledning för dig att ombilda din enskilda firma till ett aktiebolag

Tänk på detta innan du ombildar till aktiebolag

För att du ska kunna skapa ett aktiebolag måste du ha minst 25 000 kr att investera i företaget. Detta kallas för kapitalkrav och är en summa du får vara beredd att förlora om bolaget i framtiden skulle gå i konkurs. Att driva ett aktiebolag kommer även att innebära högre sociala avgifter för dig. Vidare får du räkna med kostnader för bokföring och redovisning om du inte sitter på dessa kunskaper själv.

Så går bytet till aktiebolag till

Första steget – skapa ett aktiebolag

När du är redo att byta från enskild firma till aktiebolag så är det dags att starta ett aktiebolag. Detta sker på verksamt.se där du får skicka in en anmälan om att starta aktiebolag. Detta innebär bland annat att du måste skicka in ett bankintyg som visar att du betalt det aktiekapital som krävs. Du ska även registrera ditt bolag med namn och kommer då att få ett organisationsnummer. Därefter måste du bland annat få godkännande för moms och F-skatt. Allt kan göras online och du får i regel ett godkännande inom en vecka. Ansökan och registreringen kostar 1900 kr.

Ett annat alternativt är att köpa ett befintligt lagerbolag. Ett lagerbolag är ett färdigt aktiebolag som startats i syfte att säljas vidare till någon annan. Vid köp av lagerbolag slipper du all administration då allt redan är färdigställt. Det enda du behöver göra är att byta namn och ledamöter. Nackdelen är att den som säljer lagerbolaget vill ha betalt för det.

Andra steget – flytta din enskilda firma

När du väl skapat ditt aktiebolag så är det dags att flytta din enskilda firma. För att undvika skatt i samband med bytet så är det bästa tillvägagångssättet att låta ditt nystartade företag köpa den enskilda firmans tillgångar. Detta bör ske i början av året om du vill undvika att din enskilda firma ska behöva deklarera för ett nytt år. Köpet av den enskilda firmans tillgångar ska ske till ett marknadsmässigt pris. Annars kommer du att åka på att få betala skatt.

Man kan även göra en underprisöverlåtelse genom att aktiebolaget köper tillgångarna till ett bokfört värde som understiger marknadsvärdet. Det krävs dock att vissa villkor är uppfyllda för att en sådan underprisöverlåtelse med skattefördelar ska kunna ske.

Har den enskilda firman skulder som överstiger firmans tillgångar så kommer köpet räknas som ett förbjudet lån. Detta kommer innebära att du får betala skatt om du inte betalar mellanskillnaden till ditt nya aktiebolag i samband med bytet.

När ombildningen är klar är det dags att göra ett sista bolag och skicka in den sista deklarationen för din enskilda firma. Därefter kan du avregistrera firman hos Bolagsverket och Skatteverket.

Fakturera utan företag

Allt fler svenskar väljer egenanställning framför fast anställning eller egenföretagande. Som egenanställd kan du på ett smidigt sätt arbeta som frilansare, konsult eller entreprenör. Till skillnad från en egenföretagare så behöver du som egenanställd inte ha något eget företag. Istället fakturerar du utan företag och slipper allt det administrativa arbete som krävs för att driva ett aktiebolag eller en enskild firma. Du behöver inte heller fundera över saker som skatt, moms och bokföring. Istället kan du lägga fullt fokus och krut på ditt arbete. På så sätt är egenanställning där du fakturerar utan företag ett bra alternativ till nystartat företag. Du får då dessutom en chans att testa din affärsidé utan att ta några större risker.

Så fakturerar du utan företag

Som egenanställd har du inget företag men du är heller inte anställd av någon. Istället utför du uppdrag mot betalning som privatperson. Egenanställda finns i de flesta olika yrkesgrupper i samhället och för vissa är egenanställningen bara en temporär lösning. För andra är det ett sätt att leva och verka. En del använder egenanställningen som en smidig lösning under uppstartsfasen av en verksamhet. Då är det ett måste att kunna fakturera utan företag. Och som väl är så finns det många aktörer på marknaden som idag hjälper dig att fakturera utan bolag.

När du fakturerar utan bolag så gör du detta via ett företag som erbjuder en tjänst för just detta. Du skapar enkelt och snabbt en faktura via tjänsten och får sedan lön utbetald som är skattad och klar. För detta betalar du en administrativ avgift.

fakturera utan företag
Att fakturera utan företag är en smidig lösning för den som föredrar egenanställning

Jämför tjänster för fakturering utan bolag

Vilken tjänst för fakturering utan företag du väljer bör föregås av en jämförelse. Det finns nämligen många tjänster att välja mellan och alla har sina för- och nackdelar. Vidare så skiljer sig avgiften åt mellan de olika bolagen vilket i slutändan kommer påverka hur mycket du får utbetalt. I skrivande stund så får du räkna med en avgift mellan 3,95-6% beroende på vilken tjänst du väljer. I din jämförelse bör du även ta hänsyn till minsta tillåtna belopp att fakturera. Andra saker du bör se över när du jämför är hur snabbt utbetalning sker, tjänstens användarvänlighet samt förmågan att få betalt.

De tre största aktörerna för fakturering utan bolag genom egenanställning är Frilans Finans, Cool Company och Firmify. Men det finns även många mindre uppstickare så som Bolagskraft, Cansolo, Ukko, Gigger och Pay2me. Oavsett vilken av alla dessa tjänster du väljer så rekommenderar vi dig att du kollar upp vilken försäkring som gäller när du fakturerar utan företag.

Krea Företagslån

För- och nackdelar med att fakturera utan företag

Huruvida det är lämpligast att starta eget bolag eller att fakturera utan företag som privatperson beror lite på vilken situation du befinner dig i. Har man inte riktigt fått snurr på sin verksamhet så kan ett uppstartslån vara en nödvändighet för den som väljer att starta eget. Eftersom det finns vissa risker med företagslån till nystartat företag så är det inte den optimala starten för en verksamhet. Vill du undvika att låna pengar till företaget det första du gör så kan det vara bra att initialt fakturera utan företag istället. Nedan kan du läsa mer om för- och nackdelar med egenanställning och att fakturera utan bolag.

Fördelar

  1. Du behöver inte ha något företag
  2. Du slipper bokföring och annan administration
  3. Frihet i vilka uppdrag du kan ta
  4. Du kan börja fakturera direkt

Nackdelar

  1. Ingen möjlighet att ha anställda
  2. Du betalar avgift för tjänsten
  3. Du kan inte göra avdrag för inköp
  4. Ingen möjlighet till lägre skatt genom utdelning

Att fakturera utan företag lämpar sig för de personer som vill ha flexibilitet i sina uppdrag. Vidare slipper du lägga onödig tid på bokföring och hålla koll på moms och skatter. Egenanställning är också ett bra alternativ att använda sig av tiden innan man startar ett eget företag. Har man redan många uppdrag och har hög omsättning så lönar det sig istället att starta ett aktiebolag. Då har du exempelvis möjlighet att anställa personal samt att ta årliga utdelningar till förmånligare skattenivåer.

Brygglån till företag

Brygglån eller överbryggningslån kanske främst förknippas med privatpersoner. Då syftar det till lån som används för att betala en ny bostad innan den gamla bostaden är såld. Men det finns även brygglån till företag men då har lånet ett annat användningsområde. Ett brygglån till företag är ett företagslån som tas i syfte att ta sig igenom en tillfälligt svår period eller en kris av något slag. Ett brygglån kan helt enkelt vara ett sätt att undvika en konkurs om företaget upplever en temporär period av mindre intäkter eller liknande.

Så fungerar brygglån

Ett brygglån är ett företagslån som hjälper ditt bolag att överbrygga en tuffare period. Det handlar alltså inte om ett lån som ska användas i syfte att göra investeringar eller finansiera en expandering. Då är det istället ett traditionellt företagslån utan säkerhet du ska ansöka om. Ett brygglån ska istället tas när ditt företag drabbats av en ekonomisk kris eller upplever perioder av sämre intäkter. Det gäller dock att dessa perioder är tillfälliga och att företaget både tidigare och efteråt kommer att vara bärkraftigt. Det är alltså viktigt att ditt företag kommer att ha en god återbetalningsförmåga efter den tillfälliga krisen.

Brygglån ska enbart ses som ett tillfälligt stöd och är således ingen långsiktig lösning för företag som har ekonomiska problem. Det är heller ingen lösning för det bolag som redan innan krisen haft likviditetsproblem. Däremot kan man ansöka om ett brygglån om man exempelvis fått ett större projekt där enbart förskottsbetalning inkommit. Då kan brygglånet användas för att finansiera de resurser som krävs för att man ska kunna fullfölja projektet och därmed få stora intäkter längre fram.

Brygglån till företag
Ett brygglån till företag kan hjälpa ditt bolag ur en tillfällig ekonomisk kris
och på så sätt förhindra en konkurs

Gynnsamma villkor för brygglån

Det finns stora skillnader mellan brygglån och vanliga företagslån med personlig borgen. Bland annat ska brygglån enbart ses som en tillfällig lösning i samband med en kris eller en period med lägre intäkter. Men även när det gäller villkor, ränta och kostnader finns det stora skillnader mellan lånen. Då brygglån är till för företag som har det svårt så är de långivare som erbjuder dessa lån måna om att inte göra det ännu tuffare för bolagen. Därför har brygglån ofta extra förmånliga villkor så som amorteringsfria perioder, uppskov på ränta och flexibel löptid. Därtill sätts räntan individuellt och är inte sällan lägre än räntan på de mer traditionella företagslånet.

Med de gynnsamma villkoren ställs det dock höga krav på de företag som beviljas ett överbryggningslån. Företaget som lånar måste exempelvis varit bärkraftigt innan krisen slog till. Vidare är det viktigt att företaget kan visa tillväxtpotential så att långivaren kan säkerställa att återbetalning av lånet är möjligt. I vissa fall krävs det även säkerhet för lånet i form av exempelvis ägarborgen och företagsinteckning. När det gäller företagsformer som accepteras så är det i regel aktiebolag, handelsbolag och enskild firma.

ALMI Brygglån

Ett av de mer välkända brygglånen på marknaden är ALMI Brygglån. Detta lån blev aktuellt för många svenska företag under Corona-krisen. ALMI Brygglån riktar sig till små- och medelstora företag som drabbats av minskade intäkter på grund av en kris eller en lågkonjunktur. Genom ALMI Brygglån kan små- och medelstora företag låna pengar för att överbrygga en svårare period. ALMI är ett statligt ägt bolag som även erbjuder företagslån till nystartade företag, uppstartslån, innovationslån och tillväxtlån. Det företag som ansöker om ALMI Brygglån får kostnadsfri rådgivning, en individuell ränta på högst 4,95%, fri uppläggning samt löptid på 12 månader.

Utöver ALMI så erbjuder även finansbolaget Qred ett brygglån. Detta som ett led i garantiprogrammet som drivs av Riksgälden med syfte att hjälpa mindre svenska företag att ta sig igenom Corona-krisen. Du kan läsa mer om Qreds brygglån här på Allt om Företagslån. Innan du tar ett brygglån eller annat typ av lån till ditt bolag rekommenderar vi dig att jämföra företagslån. På så sätt kan du känna dig trygg med att du hittar lånet med bäst möjliga villkor.

Uppstartslån

Håller du just på att få igång din företagsverksamhet så kan det vara svårt att bli beviljad ett traditionellt företagslån hos banken. Dessvärre gör ju inte detta att ditt finansieringsbehov blir mindre. För startups och företag i uppstartsfas gäller det istället att se på alternativa finansieringsalternativ. Ett sådant alternativ är ett uppstartslån som fungerar på liknande sätt som företagslån till nystartade företag. Vilket av dessa lån du bör välja beror lite på om din verksamhet är aktiv än eller inte.

Ett uppstartslån bör tas i syfte att få igång sin företagsverksamhet. Som ny firmatecknare kan du vända dig till flera olika långivare och låneförmedlare för att ansöka om ett uppstartslån. Men det finns även aktörer som specifikt riktar sig till denna grupp företagare. Det handlar bland annat om ALMI som erbjuder finansiering i form av ett så kallat Starta eget-lån.

JÄMFÖR LÅN FÖR UPPSTARTEN

Vad är ett uppstartslån?

Vanligtvis när man talar om uppstartslån så syftar man till företagslån som finansieras med hjälp från Europeiska Investeringsfonden, även kallad EIF. Europeiska Investeringsfonden är en myndighet i EU vars uppgift är att främja entreprenörskap, utveckling, innovation, sysselsättning, tillväxt och forskning. Myndigheten stöder små- och medelstora europeiska företag genom finansiering. I Sverige sker detta via bland annat ALMI, Marginalen Bank och NyföretagarCentrum.

Men uppstartslån är även ett samlat begrepp för företagslån riktade till nystartade företag och bolag i uppstartsfas. Det är denna typ av uppstartslån vi avhandlar i denna artikel. Ett uppstartslån är ett lån som nya företag kan ansöka om för att få igång sin verksamhet. Många av de nya företagslån som lanseras riktar sig just till startups och mindre nystartade bolag. Med anledning av detta har nystartade företag bättre förutsättningar än nånsin att få lämplig finansiering till uppstartsfasen.

uppstartslån för företag
Med ett uppstartslån får du kapital till att finansiera starten för din företagsverksamhet

Krav för uppstartslån

Vill du ansöka om ett uppstartslån så gäller det att du är väl förberedd. Bland annat bör du ha en realistisk affärsplan som du kan visa upp för långivaren. Affärsplanen bör vara väl genomarbetad och bland annat innehålla bolagets affärsidé och budget. Är du osäker på hur du skapar en affärsplan så finns det bra guider att tillgå här på Allt om Företagslån.

Utöver en affärsplan måste även ditt företag finnas registrerat hos Bolagsverket för att du ska kunna bli beviljad ett uppstartslån. Det registrerade företaget måste vara ett aktiebolag, en enskild firma, ett handelsbolag eller ett kommanditbolag. Om du ansöker om ett uppstartslån som finansieras med hjälp av EIF så får ditt företag max ha en omsättning på 20 miljoner och inte ha fler än nio anställda. Vidare bör inte företagets första bokslut ha inkommit ännu. Uppfyller din startup inte dessa krav så bör du istället ansöka om ett vanligt företagslån utan säkerhet. När det gäller uppstartslån så tillåter långivaren inte heller att du som ägare har några betalningsanmärkningar på dig. Har du anmärkningar sen förr så rekommenderar vi dig att se över vår lista med företagslån med betalningsanmärkningar.

Ränta och kostnader för uppstartslån

Hur mycket du får betala för ditt uppstartslån beror dels på om du väljer att låna av en långivare som är ansluten till garantin från Europeiska Investeringsfonden eller inte. Vidare styrs ränta och kostnader individuellt utifrån ditt företags ekonomiska förutsättningar. Väljer du ett uppstartslån från Marginalen Bank, ALMI eller NyföretagarCentrum som alla arbetar med stöd från EIF så kommer du att få en mer förmånlig ränta än om du vänder dig till ett finansbolag. Dessutom kommer dina chanser att bli beviljad ett uppstartslån öka. Räkna med en rörlig årsränta från 6,5% samt sedvanliga uppläggningsavgifter och aviavgifter.

Väljer du att ansöka om ett uppstartslån via en låneförmedlare som Kompar eller Lendo Företagslån så får du möjlighet att jämföra ränta och kostnader från flera olika långivare. De flesta anslutna långivare arbetar med en fast avgift istället för ränta. Den fasta avgiften du erbjuds baserar sig på ditt företags återbetalningsförmåga, vilka säkerheter som kan ges samt vilken potential din affärsidé har.

Gröna företagslån och investeringslån

Gröna företagslån och grön finansiering är något som blivit allt mer vanligt. Främst är det de svenska storbankerna som erbjuder dessa typ av lån till företag som tänkt investera hållbart. Detta som en del av bankernas egna hållbarhetsarbete men även för att främja de svenska företag som faktiskt arbetar för miljön och för ett mer hållbart samhälle. Bland de svenska banker som idag erbjuder gröna företagslån- och investeringslån återfinns bland annat Swedbank, Nordea, Handelsbanken och SBAB. Med andra ord är det idag relativt enkelt att hitta en långivare som låter dig låna klimatsmart. Däremot lyser de alternativa finansbolagen med sin frånvaro på denna marknad. Ska ditt företag göra en investering som minskar miljöpåverkan så är det med andra ord en av de större aktörerna du bör vända dig till. Men vad gäller egentligen för gröna företagslån? Och vilka satsningar kvalificerar sig för ett grönt företagslån?

Ansök om ett företagslån hos Qred

Vad innebär ett grönt företagslån?

Ett grönt företagslån kan se olika ut beroende på vilken bank du lånar av. Detsamma gäller benämningarna på denna typ av företagskredit. Gemensamma faktorer för många av de gröna företagslån som existerar på marknaden idag är att hela kedjan är grön. Vissa aktörer erbjuder dessutom en lägre ränta när du lånar till en hållbar investering. Många gröna lån är också mer flexibla i sin utformning än traditionella företagslån. Detta förutsätter dock att investeringen som låntagaren tänkt göra uppfyller de specifika villkor och krav som ställs för ett grönt företagslån.

För att kvalificera dig för ett grönt företagslån eller ett grönt investeringslån så krävs det att du investerar i en hållbar satsning. Det kan handla om att du ska bygga fastigheter som bidrar till minskad energiförbrukning och miljömässig hållbarhet. Men det kan även handla om att du ska finansiera ett hållbart och ekologiskt jordbruk. Andra projekt och investeringar som bedöms som hållbara är sådana som främjar användandet av vind- och solenergi. Listan på satsningar som kvalificerar sig för gröna företagslån är lång. Vi rekommenderar dig att besöka respektive banks hemsida innan du ansöker om ett grönt företagslån. På så sätt får du information om vad som gäller hos den bank du tänkt ansöka om företagsfinansiering hos.

Gröna företagslån
Gröna företagslån är till för satsningar och investeringar som bidrar till ett hållbart samhälle

Ansök om ett grönt investeringslån

Har du ett företag som ska investera i förnybar energi, ett hållbart jordbruk eller skogsbruk, energieffektiva fastigheter eller något annat projekt som bidrar till ett hållbart samhälle? I sånna fall kommer det gynna dig att ansöka om ett grönt investeringslån istället för ett traditionellt företagslån. Det är dock viktigt att du kan redogöra för din investering och påvisa att den uppfyller de krav som banken ställer. Utöver krav på hållbarhet har banken även krav på kreditvärdighet. Behöver du exempelvis låna med betalningsanmärkningar så kommer detta att försämra dina chanser att bli beviljad ett grönt investeringslån. Det är sällan de svenska storbankerna accepterar företagskunder med anmärkningar. Detta till skillnad från långivare som exempelvis erbjuder företagslån utan UC där kreditprövningen är mer flexibel. Har ditt företag en dålig kreditvärdighet kan det således vara bättre att vända sig till en låneförmedlare till företagslån. Via dessa kommer du inte kunna få ett öronmärkt grönt företagslån men du har i alla fall en chans att bli beviljad ett lån överhuvudtaget.

Om du uppfyller kraven för ett grönt företagslån så kan du ansöka om ett lån genom att kontakta en bank som erbjuder sådana lån. Se till att vara väl förberedd när du kontaktar banken och har en tydlig plan över hur pengarna som du tänkt låna ska användas. Du bör bland annat ha med en offert där kostnaderna för den hållbara investeringen redovisas. När du väl blivit beviljad ett grönt investeringslån är det även viktigt att du kan visa underlag för banken där det framgår att investeringen är utförd i enlighet med den offert du först hade med till banken. Speciellt i det fall där ränterabatt utgått vid utlåningen.

Så lånar du pengar till din enskilda firma

Enskild firma eller enskild näringsidkare som det också heter är den vanligaste företagsformen i Sverige. I SCB:s företagsregister återfinns 1 674 052 företag och 42% av dessa företag är enskilda firmor. Med andra ord är det många bolag i Sverige som bedrivs som enskild firma idag. Med detta i åtanke är det också enkelt att förstå att en stor del av de låneansökningar som finansbolagen idag får in härrör från enskilda näringsidkare. Och det finns stora möjligheter att låna pengar till enskild firma. Företagslån för enskild firma är precis lika vanligt som företagslån till aktiebolag och andra bolagsformer. Även om det är fullt möjligt att låna till sin enskilda firma så finns det några viktiga saker att tänka på innan man gör en låneansökan. Detta då bolagsformen enskild firma skiljer sig från aktiebolag på en rad olika sätt.

Vad är en enskild firma?

För många som väljer att starta sitt första egna företag är enskild firma den smidigaste vägen att gå. En av många anledningar till att det finns så många enskilda näringsidkare i Sverige är att det är otroligt enkelt att starta och driva en enskild firma. Exempelvis så är organisationsnumret på den enskilda firman samma som ägarens personnummer. Vidare är det du som driver och äger den enskilda firman som ensam ansvarar för företaget. Trots detta kan du både momsregistrera din firma samt inneha F-skatt. På så sätt blir det möjligt för dig att fakturera och dra av momsen. Däremot finns det en stor nackdel med att driva en enskild näringsverksamhet. Och det är att du som privatperson är väldigt nära kopplad till din firma. Det finns helt enkelt inte någon tydlig gräns mellan företaget och dig själv. På så sätt är inte bara vinster i företaget dina utan även de skulder som företaget drar på sig räknas som dina privata skulder. Detta är något som blir högst relevant i samband med att du lånar pengar till din enskilda firma.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Tänkvärt när du lånar till enskild firma

När du lånar till enskild firma bör du vara medveten om att företagslånet även kommer att påverka din privata kreditvärdighet. Du som ägare har nämligen personligt ansvar för alla företagets förpliktelser så som avtal och skulder. Detta innebär att du som lånar pengar till din enskilda firma måste betala skulden själv i det fall företaget inte har tillräckligt med pengar att fullfölja låneavtalet. Detta är även något bankerna kommer att ta hänsyn till när du sedan ansöker om privata lån. Ett lån på din enskilda firma kommer därmed sänka ditt kreditbetyg och göra det svårare för dig att låna privat. Vill du minska den personliga risken när du driver en enskild firma så kan du teckna en företagsförsäkring. Innehållet i dessa försäkringar kan dock variera.

För att kunna få ett företagslån till enskild firma bör du ha god ordning på dina egna finanser. Har din enskilda firma en god ekonomi men du som privatperson exempelvis har betalningsanmärkningar eller många förfrågningar på dig så kan det bli svårt att få ett lån godkänt. Det finns dock vissa finansbolag som erbjuder företagslån med betalningsanmärkningar där chansen att bli beviljad lån är högre än hos andra långivare. Däremot får du räkna med en högre ränta på företagslånet än om du hade haft en god kreditvärdighet och varit fri från betalningsanmärkningar.

Låna till enskild firma
Innan du lånar till enskild firma finns det en del saker du bör ta i beaktning . Så som att du som ägare står som personligt ansvarig för lånet.

Så gör du en ansökan om lån

Om du är beredd att ta den personliga risk som det innebär att låna pengar till enskild firma så kan du enkelt göra en låneansökan helt digitalt. Det finns företagslån till nystartade företag likväl som till mer etablerade firmor. Vi rekommenderar att du går via en låneförmedlare för företagslån när du ska göra din ansökan. Detta då chansen ökar att hitta en långivare som är villig att låna ut pengar till din firma samtidigt som du har möjlighet att få en lägre ränta. Detta då flera olika långivare får konkurrera om att ha din firma som kund. Exempel på låneförmedlare som primärt riktar sig till företagskunder är Fakturino, Krea och Creddo.

När du valt långivare eller låneförmedlare så går det både snabbt och smidigt att göra en digital låneansökan. Du anger bara önskat lånebelopp, önskad löptid samt dina kontakt- och personuppgifter. Ansökan signeras säkert och enkelt via BankID. När din låneansökan är inskickad gör långivaren en kreditbedömning av ditt företag. Därefter kommer du att få ett låneerbjudande med en personlig ränta eller en fast avgift. Du väljer sedan själv om du vill acceptera erbjudandet eller inte. Väljer du att godta offerten så får du signera lånehandlingar med BankID. Därefter betalas pengarna ut till ditt konto.

Regeringen förlänger stöd till företag

Den pågående coronapandemin har lämnat få företag obemärkta. Företag inom de flesta branscher har fått se sin omsättning minska i sviterna av pandemin. Detta vittnar inte minst kreditupplysningsföretaget Synas färska statistik om. Där framkommer det att antalet konkurser i Sverige ökade med 14,5% i december jämfört med samma period föregående år. Som man kanske kunnat ana så är det restaurangbranschen som drabbats hårdast. Detta bland annat på grund av de hårda restriktionerna som innebär att restauranger inte får servera alkohol efter klockan 20:00. Under hela förra året stod restaurangbranschen för flest konkurser under elva av årets tolv månader. Men restaurangbanschen är långt ifrån den enda bransch som påverkats negativt av spridningen av Covid-19. Och med anledning av detta tog staten fram ett stödpaket för svenska företag under förra året. Det handlade om diverse stöd som nu förlängs i och med den fortsatta spridningen av viruset.

Förlängt omställningsstöd

Ett av de stöd som regeringen tog fram till svenska företag under föregående år var omställningsstödet. Detta stöd riktade sig till de aktiebolag, handelsbolag och andra bolag som hade en minskad nettoomsättning under mars och april jämfört med motsvarande månader året innan. Samma stöd gällde för perioderna maj, juni och juli men med några justeringar kring vad som krävdes för att få stödet. Omställningsstödet kunde sökas av firmatecknare eller behörig företrädare via Skatteverkets hemsida.

Nu har regeringen valt att förlänga omställningsstödet vilket gör att företag kan söka stöd för perioderna augusti-oktober, november-december samt januari-februari. Hur stort omsättningstapp som gäller för att bli beviljad stödet varierar beroende på period. Men det handlar om ett omsättningstapp på minst 30-40%. Stödet kommer gå att sökas retroaktivt från den 15 februari 2021. Innan du ansöker om omställningsstöd för ditt företag bör du först se efter om du når upp till kriterierna för att få omställningsstöd. En större skillnad som skett i omställningsstödet är att enskilda firmor nu kan ansöka om det. Något som inte var möjligt att göra när de första stödpaketen kom.

Regeringen förlänger stöd till företag
Regeringens stöd till svenska företag förlängs nu till 2021

Fortsatt möjlighet till korttidspermittering

Ett annat stöd till företag som regeringen tog fram under 2020 var stöd för korttidsarbete. Under förra året användes detta stöd av många svenska företag som drabbades av tillfälliga ekonomiska problem under pandemin. Stödet för korttidspermittering innebar att företag kunde låta sina anställda gå ner i tid samtidigt som man fick ekonomiskt stöd från staten. Stödet var kopplat till en del villkor så som att företaget skulle ha drabbats av oförutsedda ekonomiska svårigheter samt att arbetsgivaren först hade vidtagit andra åtgärder för att minska kostnaderna. Vidare gällde stödet för korttidsarbete enbart aktiebolag, föreningar och stiftelser. Således fanns det ingen möjlighet för enskilda firmor att ansöka om det tillfälliga stödet från staten.

Nu har regeringen bestämt att förlänga stödet för korttidspermittering till 2021. Något som kommer som en lättnad för många svenska företag som har möjlighet att ta sig igenom krisen utan att behöva se sitt livsverk gå i kras. Därtill kan man behålla sina anställda och slipper ta företagslån för att kunna betala ut lönerna. Även om det finns fortsatt möjlighet till korttidspermittering så kommer subventionsgraden att minska från och med april. De nya reglerna för korttidsstöd kommer att träda i kraft nu i februari. Vill du veta mer om vilka åtgärder staten tar för att stötta svenska företag under 2021 så återfinns dom här: www.regeringen.se.