Vill man värdera ett företag så bör man göra en bolagsvärdering eller företagsvärdering. Syftet med en sådan värdering är att få fram ett uppskattat värde på företaget. Detta kan göras av flera skäl så som att man ska sälja företaget, att man ska göra en bolagsdelning eller att man ska göra en likvidation av företaget. Men även investerare som ska göra ett företagsköp eller investera i ett bolag kan vara intresserade av att veta värdet på företaget utifrån en fundamental analys så som en bolagsvärdering innebär.

När man ska göra en bolagsvärdering finns det flera olika värderingsmodeller att använda sig av. Beroende på vilken värderingsmodell som används kan man komma fram till olika resultat. Värderingen påverkas också av huruvida man väljer att beräkna tillgångar eller om man går på omsättning, resultat och vinst. Andra sätt att värdera företag utgår från marknaden och hur andra försäljningar inom branschen sett ut.

Krea Företagslån

Vanliga värderingsmodeller

Den vanligaste modellen för att värdera ett företag är avkastningsvärdering. Den här modellen är tillämpbar för de flesta typer av bolag så som aktiebolag och handelsbolag. I denna modell använder man sig av det genomsnittliga resultat som företaget haft under de senaste åren. Utöver resultat så tittar man även på utdelning och kassaflöde i tillämpandet av värderingsmodellen. Utifrån denna information försöker man sedan uppskatta en framtida avkastning och beräknar vilket värde denna avkastning har idag. Detta görs genom användandet av nuvärdesmetoden. Trots att avkastningsmodellen i mångt och mycket baserar sig på uppskattningar så används den frekvent i samband med företagsvärderingar.

En annan vanligt förekommande värderingsmodell vid bolagsvärdering är substansvärdering. Denna värderingsmodell är inte lika komplicerad som avkastningsvärdering och kan därför med fördel användas vid exempelvis generationsväxling. En substansvärdering utgår från bolagets balansräkning och tar fram ett substansvärde genom att man räknar på skillnaden mellan tillgångar och skulder (så som leverantörsskulder och företagslån. Det finns dock en brist med substansvärdering och det är att modellen inte tar hänsyn till affärsidé, synergier och eventuell framtidspotential som företaget har.

En tredje värderingsmodell som ofta används är marknadsvärdering. Här är det marknaden som styr prissättningen genom att man utgår från tidigare försäljningar som gjorts av liknande bolag inom samma bransch. Marknadsvärdering som modell används främst i branscher där det är vanligt med företagsöverlåtelser. Det kan exempelvis handla om försäljning av taxiverksamheter, kiosker och restauranger.

företagsvärdering
Ska du värdera ditt företag så finns det ett flertal olika värderingsmodeller du kan använda dig av

Andra metoder för att beräkna ett företags värde

Beroende på vilken bransch ett företag befinner sig finns det även andra metoder för att beräkna ett företags värde. När det gäller börsnoterade företag så används inte sällan multipelvärdering. Denna värderingsmodell är utmärkt om man ska jämföra företag som befinner sig i samma bransch. Här används P/E talet som står för price/earnings. Om ett börsbolag har ett P/E tal på 15 så innebär det att man på börsen betalar 15x årsvinsten när man handlar en aktie i bolaget. Det innebär också ett antagande om att bolaget i fråga kommer att ha tjänat ihop dina satsade pengar om 15 år. Ett högt P/E tal innebär att aktien är dyr medan ett lågt P/E tal står för det motsatta. Multipelvärdering är en enkel metod att använda sig av vid företagsvärdering men metoden tar ingen hänsyn till framtiden.

Slutligen så kan den som vill göra en bolagsvärdering använda sig av en likvidationsvärdering. Här beräknar man hur mycket man skulle få om företagets verksamhet skulle upphöra idag.

De flesta av de ovanstående modellerna är främst tillämpbara på företag som har några år på nacken. När det gäller värdering av nystartade företag eller mindre verksamheter så blir värderingen mer komplicerad. Detta då det ofta är en eller ett fåtal nyckelpersoner som står för värdet och kompetensen i en startup. En företagsvärdering måste i detta fall kunna urskilja verksamhetens värde från nyckelpersonernas värde. Det vill säga, vad är värdet på företaget om inte nyckelkompetensen finns kvar i verksamheten.