Att ha en affärsplan är inget måste för dig som tänkt att starta ett eget företag. Däremot är det en väldigt bra grund att ha för att ge ditt nya företag bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Vidare är en affärsplan ett krav om du någon gång skulle ansöka om lån hos ALMI. Även banken kan begära att få se en affärsplan när du ansöker om ett företagslån. Till skillnad mot vad många tror och befarar så behöver inte en affärsplan vara ett evighetsprojekt. Istället är det inte mer avancerat än vad man gör det till och ofta har man redan svar på de frågeställningar som arbetet med en affärsplan innebär.

Krea Företagslån

Syftet med en affärsplan

Syftet med att ta fram en affärsplan är att skapa ett samlat dokument som beskriver ditt företag, din affärsidé samt de åtgärder som krävs för att förverkliga idén. I bästa fall ska en utomstående person kunna läsa din affärsplan och få en övergripande bild över hela verksamheten och den marknad företaget verkar i. Vidare ska det i affärsplanen framgå vilka förväntade intäkter och kostnader som finns.

Affärsplanen kan ses som ett beslutsstöd för potentiella långivare och investerare. Men även som en ”ritning” för dig själv som du alltid kan återkomma till när du känner dig vilsen i ditt företagande. Dokumentet ger dig en konkret bild över vad som behöver göras för att nå de mål du initialt satt upp. Med en affärsplan i ryggen kan du förverkliga nya idéer samtidigt som du alltid är förankrad till en slags grundplan.

Utöver att få din affärsidé nedskriven på papper så kommer du med största sannolikhet även finna det utvecklande att skapa en affärsplan. Du får då en möjlighet att tänka igenom hela din affärsidé och kanske till och med kommer på nya idéer. Även om din affärsidé kan verka självklar så upptäcker man inte sällan saker som går att förbättra under tiden man skriver sin affärsplan. Ur ett långsiktigt perspektiv kan detta kan innebära att du både kan spara pengar.

Affärsplan
Allt om Företagslån bakgrund

Vad bör en affärsplan innehålla?

En affärsplan kan se olika ut men det finns vissa grundläggande saker du alltid bör ha med. Vidare är det viktigt att affärsplanen är konkret och realistisk. Ju mer fakta din affärsplan är underbyggd av desto bättre. Något som kan vara bra att veta är att en affärsplan är ett dynamiskt dokument. Du kan alltså alltid återgå till din affärsplan för att uppdatera eller förändra. I takt med att ditt företag utvecklas kommer du med all sannolikhet behöva göra vissa justeringar i affärsplanen. Med detta i åtanke blir det dessutom enklare att komma igång med arbetet att skapa en affärsplan då inte allt som man tar fram är skrivet i sten. Nedan går vi kortfattat igenom de olika delarna som du bör ha med när du börjar skriva din affärsplan.


Affärsidé och vision

Det första steget i att skapa en affärsplan är att skriva ned och sammanfatta själva affärsidén. Här beskriver du vad verksamheten består av, vilka produkter eller tjänster du ska sälja samt vem kunden är. Det är även bra att ha med vilken vision som finns för företaget både på kort- och lång sikt. Lyft även upp specifika mål som du vill att företaget ska nå inom vissa tidspann.

Prissättning och marknadsanalys

I affärsplanen ska du även redovisa vilken prissättning du tänkt att ha. Prissättningen bör ha stöd i hur den allmänna prisbilden ser ut och huruvida marknaden är stabil, växande eller avtagande. Innan du sätter pris bör du se hur ditt tänkta pris står sig i förhållande till de konkurrenter som finns på marknaden. Har du hittat några konkurrensfördelar så kan detta vara ett skäl till högre priser. Det är även relevant att ta upp hur försäljningen ska ske samt hur du ska ta betalt för din vara eller tjänst.

I marknadsanalysen bör du ha med en beskrivning av hur marknaden inom ditt område ser ut idag samt vilken potential som finns. Du bör reflektera över vilka som är dina tänkta kunder samt hur du ska nå ut till dessa.

Konkurrens

Innan du startar ditt företag och gör en affärsplan bör du göra en genomgående research om konkurrensen på marknaden. Beskriv de konkurrenter du har och gå igenom vilka styrkor respektive svagheter dessa har. Lyft även upp vad ditt företag kommer göra bättre än befintliga aktörer på marknaden. Men glöm inte att vara realistisk och ta med både fördelar och nackdelar som din produkt eller tjänst har gentemot dina konkurrenter. Inkludera även vilka åtgärder som kan vidtas för att du ska kunna sälja mer än dina konkurrenter.

Ekonomi och budget

Detta är en viktig del av affärsplanen som kommer att spegla hela verksamheten. I budgeten ska du redovisa vilka förväntade intäkter och kostnader som finns för verksamheten. Eftersom verksamheten ännu inte startats så handlar det om uppskattningar som dock bör ligga så nära den förväntade utkomsten som möjligt. I affärsplanen bör du ha med både resultatbudget, likviditetsbudget och kapitalberäkning. När du gått igenom ekonomin blir det tydligt vilket lönsamhetskrav som finns. Alltså vad som krävs för att likviditeten ska bibehållas.

Finansiering

Har du de pengar som krävs för att få igång din verksamhet? Annars så bör du ha med denna punkt i din affärsplan. Inte sällan behöver nya företag ansöka om finansiering via företagslån eller riskkapitalister. Ta upp vilka finansieringslösningar som är aktuella samt hur omfattande finansieringen ska vara. Tänk också på att potentiella investerare kommer att gå igenom din affärsplan vilket gör att den måste vara relevant, realistisk och rimlig.

Marknadsföring och försäljning

För att ditt företag ska lyckas måste du kunna nå ut till din tilltänkta målgrupp. Under denna punkt beskriver du hur du ska gå tillväga för att marknadsföra din produkt/tjänst samt hur kommunikationen ska se ut. Har du tänkt att genomföra marknadsföringskampanjer, annonsering eller kundträffar så bör du beskriva hur dessa ska gå till. Har du redan en bra marknadsyta eller ett befintligt nätverk så tar du upp detta. Även mer självklara saker ska inkluderas så som om du ska ha en hemsida, om du ska trycka upp visitkort etc.


Utöver punkterna ovan så kan du komplettera din affärsplan med andra delar. Exempel på sådana delar är tillväxtstrategier, lokal och inventarier, information om dig själv och andra ägare. I din affärsplan bör du även ha med övrig grundinformation om både dig själv och själva företaget.

Innehåll som bör vara med i affärsplan

Tips när du skriver din affärsplan

Oavsett om din affärsplan ryms på ett A4-papper eller om det är ett dokument på över 20 sidor så bör den sammanfatta din verksamhet på ett bra sätt. Det viktiga är inte att affärsplanen ska vara ett facit på hur allt ska gå till utan mer att dina tankar, visioner och planer för företaget ska finnas på pränt. Skriver du en affärsplan i syfte att öka möjligheterna för att få lån eller investeringar så är det dock viktigt att de ekonomiska delarna är väl genomarbetade. Om du känner dig osäker på hur du ska utforma din affärsplan så kan du få hjälp hos Nyföretagarcenter och Almi Företagspartner. Nedan finner du även ett par handfasta tips som kan hjälpa dig längs vägen.

  • Försök att avgränsa din affärsplan och håll dig till de viktigaste delarna
  • Se till att affärsplanen är väl underbyggd med research
  • Anpassa affärsplanen efter vilken målgrupp du har (investerare, bank eller företagspartner)
  • Läs igenom och korrigera så många gånger det behövs
  • Låt din affärsplan vara ett levande dokument och justera vid behov

Mall för affärsplan

Känner du dig trygg i att göra en affärsplan efter de steg och tips vi gått igenom här så är det bara att köra igång. Du som behöver mer hjälp på traven kan ta hjälp av alla de mallar för affärsplan som finns att tillgå online. Det finns både mindre- och mer utförliga mallar beroende på hur ditt behov ser ut samt hur omfattande du vill att din affärsplan ska vara. En bra mall för affärsplan att börja med återfinns på Verksamt.se. Där kan du dessutom spara din affärsplan genom att logga in med ditt BankID.

Även Almi Företagspartner erbjuder gratis blanketter för affärsplan som du får tillgång till genom att logga in hos Almi med e-legitimation. Hos Almi hittar du även handfasta råd och annan guidning kring hur du skriver en bra affärsplan. Detta är bara ett axplock av alla de aktörer som erbjuder en mall för affärsplan online. Vår rekommendation är att du googlar ”mall affärsplan” för att hitta en mall som passar dig och ditt företag.

SWOT-analys

När du står i begrepp att skapa en affärsplan kan det vara bra att göra en så kallad SWOT-analys. Detta är även en strategi som kan appliceras löpande i företaget eller i enskilda projekt. SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats vilket översatt på svenska är Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. Genom att göra en SWOT-analys kan du definiera de olika elementen och få en klar bild över verksamhetens nuläge. Du har först då möjlighet att planera och agera utifrån den situation företaget befinner sig i. SWOT-analysen fungerar också bra som utvärderingsverktyg när du genomfört ett projekt eller gått igenom en utvecklingsfas.

Genom att använda SWOT-analys kan du enklare maximera de styrkor och möjligheter som finns i företaget. Du kan också mer effektivt arbeta med att reducera svagheter och förbereda företaget på de hot som existerar på marknaden. Kanske kan vissa av företagets styrkor användas för att minska eller helt undvika hoten?