Kategori: aktiebolag

Likvidation av aktiebolag

En likvidation av aktiebolag sker inte sällan på grund av att aktieägarna vill avveckla verksamheten för att få ut pengar. Det handlar då om en så kallad frivillig likvidation. Innan pengar kan delas ut till aktieägare måste dock alla skulder och företagslån som företaget ha betalas. Först därefter kan eventuellt överskott fördelas. En annan form av likvidation är en tvångslikvidation som föregås av att företaget genom lag tvingats till en likvidation. Det är Bolagsverket som beslutar om en tvångslikvidation och den kan bland annat orsakas av att företagets egna kapital understiger de lagstadgade krav som finns.

Vid likvidation av aktiebolag som är det en speciell utsedd likvidator som sköter avvecklingen av bolaget. Denna likvidator kan antingen utses av Bolagsverket eller av allmän domstol. Detta efter det att bolagsstämman har beslutat om att en frivillig likvidation av aktiebolaget ska ske. I det fall som en tvångslikvidation är aktuell så utses likvidatorn efter det att Bolagsverket tagit beslutet om tvångslikvidation. Under processen med likvidationen ersätter likvidatorn styrelse och firmatecknare.

Så fungerar frivillig likvidation

Vill du få ut överskottet i ditt aktiebolag eller kanske helt enkelt har tröttnat på livet som företagare? Då kan en frivillig likvidation av ditt aktiebolag vara lösningen. Det är möjligt att likvidera sitt aktiebolag själv men det tar lång tid och kan vara tidskrävande. Du får räkna med att processen tar mellan 7-9 månader och det är först därefter som du kan få ut dina pengar. En annan möjlig utväg är snabbavveckling som innebär att man säljer aktiebolaget till ett företag som sköter processen. Du har då möjlighet att få ut pengarna nästan omedelbart men får för detta betala en avgift. Många aktörer på marknaden tar ut ett arvode från 10 000 kr. Hur arvodet ser ut beror på hur stort substansvärde aktiebolaget har. Ett aktiebolag med stort substansvärde kommer att få betala en högre avgift. För att veta exakt hur mycket just du kommer att få betala behöver du skicka in en förfrågan till bolag som arbetar med likvidation. Exempel på sådana svenska företag är VPR, Bolagspartner och CBS. Efter inskickad förfrågan kommer du att få en offert där det framgår hur mycket du kommer att få betala för likvidationen.

Om du inte vill betala någon utomstående part för att genomföra likvidationen av ditt aktiebolag så går det bra att göra det själv istället. Du får då börja med att fatta ett beslut om likvidation på bolagsstämman. Därefter får du fylla i blanketten 832 från Bolagsverket samt betala en avgift på 1100 kr. Har du några frågor under denna process rekommenderar vi dig att ringa Bolagsverket på 0771-670 670. I samband med att du skickar in blanketten till Bolagsverket måste du även bifoga handlingar så som årsredovisning, resultat- och balansrapport samt eventuell revisionsberättelse. Sedan tar processen minst ett halvår innan ditt aktiebolag är upplöst och likviderat. Först då kan du få tillgång till det överskott som finns i aktiebolaget.

Så går en likvidation av aktiebolag till

Tvångslikvidation av aktiebolag

Uppfyller ditt aktiebolag inte de krav som finns så kan företaget tvingas till en likvidation. En tvångslikvidation kan bli aktuell om aktiebolaget exempelvis inte anmält en behörig styrelse, inte inkommit med årsredovisning inom elva månader eller inte anmält någon revisor när så har krävts. Men det finns betydligt fler skäl än så till att Bolagsverket eller allmän domstol kan tvinga ett aktiebolag till likvidation. Vill du se en lista på samtliga rådande krav så rekommenderar vi dig att besöka Bolagsverket.se.

När en tvångslikvidation av ett aktiebolag blir aktuell så kan det vara Bolagsverket som initierar det hela. Men frågan om tvångslikvidation kan även tas upp av såväl styrelse som aktieägare. Även borgenärer, exempelvis långivare som betalat ut ett bolagslån till aktiebolaget kan ta upp frågan om tvångslikvidation. Detta för att man vill få tillbaks sina utlånade pengar då betalning uteblivit.

I samband med att en tvångslikvidation inleds så får aktiebolaget ett likvidationsföreläggande av Bolagsverket. I detta föreläggande framgår det vilka brister som måste åtgärdas i bolaget. Görs inte detta inom den tidsram som framgår så försätts aktiebolaget i likvidation. I vissa fall innebär likvidationsärendet en kostnad på 2700 kr för aktiebolaget. Detta gäller dock inte om det är styrelsen själva som initierat tvångslikvidationen.

Har ditt aktiebolag fått ett likvidationsföreläggande men du vill undvika en likvidation för aktiebolaget så måste du se till att bristerna i bolaget åtgärdas. Gör du inte detta så kommer ett beslut om tvångslikvidation och Bolagsverket utser en likvidator.

Sänkt kapitalkrav för aktiebolag

Tidigare i år lade regeringen ett förslag om sänkt kapitalkrav för aktiebolag i Sverige. Riksdagen valde att gå vidare med förslaget och beslutade den 28:e november i år att aktiekapitalet för privata aktiebolag ska halveras. Detta innebär att kravet på aktiekapital sänks från 50 000 kr till 25 000 kr. Ändringen sker den 1:a januari 2020 och ska göra det enklare för svenskar att starta aktiebolag. Främst vill man främja företagandet inom tjänstesektorn där behovet av kapital inte är lika stort som inom andra sektorer. Vidare är avsikten att storleken på aktiekapitalet ska vara i linje med vad som gäller i övriga EU-länder.

Enklare att starta aktiebolag med lägre aktiekapital

Sänkt kapitalkrav för aktiebolagI och med att de nya reglerna för aktiekapital börjar gälla den 1:a januari 2020 kommer fler människor ha möjlighet att starta bolag. Det finns redan över en miljon företag i Sverige och majoriteten av dessa är små- eller medelstora företag. Detta indikerar på att företagsamheten är stor bland svenskarna och det att det finns många som vill förverkliga sina idéer. Trots detta har alla inte haft möjligheten att starta sin egna verksamhet på grund av det höga kapitalkravet. Den som har velat starta ett aktiebolag har behövt 50 000 kr att gå in i aktiebolaget med. Går man ännu längre bak i tiden så var kravet till och med högre än så. För den entreprenör som startade sitt aktiebolag innan 2010 krävdes det 100 000 kr att lägga in kontant.

Med den kommande halveringen av aktiekapitalet hoppas regeringen att fler som har ambitioner att starta ett aktiebolag ska göra detta. Dock vill man inte riskera oseriöst företagande. Med anledning av detta har man fortfarande kvar ett krav på 25 000 kr.

Så registrerar du ett aktiebolag

Om du med de nya reglerna äntligen har möjlighet att starta ett aktiebolag så bör du göra detta först efter den 1:a januari 2020. Är företaget i fråga registrerat tidigare än så så kommer de gamla reglerna för aktiekapital att tillämpas. Detta innebär att du måste skjuta in 50 000 kr istället för 25 000 kr i det nystartade aktiebolaget. Vill du starta ett aktiebolag så gör du detta via Verksamt.se. Avgiften för att registrera ett nytt företag hos Verksamt.se är 1900 kr. När du startar ett aktiebolag måste du upprätta en bolagsordning och en stiftelseurkund. Det är du som ägare av aktiebolaget som är stiftare. Vet du med dig att du i framtiden kommer behöva ansöka om företagslån så är det viktigt att du har namnteckningsrätt i bolaget. Det är enbart personer med namnteckningsrätt i ett aktiebolag som kan ansöka om ett företagslån.

I samband med att du startar ditt aktiebolag tecknar du aktier i företaget. Det är här aktiekapitalet kommer in i bilden. Om du är ensam ägare till bolaget så sätter du in 25 000 kr på ett särskilt konto och får sedan 100% av aktierna. Aktierna i aktiebolaget är fördelade på ett kvotvärde. Om du sätter in 25 000 kr i aktiekapital och kvotvärdet är 100 kr så består företaget av 250 aktier.

JÄMFÖR FÖRETAGSLÅN

Förhoppning om fler tjänstebolag

Låg tillväxt inom tjänstesektornSom vi redan varit inne på så är förhoppningarna med det halverade kapitalkravet bland annat öka antalet företag inom tjänstesektorn. Detta då tillväxttakten inom denna sektorn varit låg de senaste fyra kvartalen. Regeringen hoppas nu att man med det nya kapitalkravet ska ge företagare inom denna sektor incitament att starta fler företag. Vår gissning är att det inte enbart blir inom tjänstesektorn som antalet nystartade aktiebolag kommer att öka.

En annan bransch som kommer att dra fördel av det nya beslutet är lånebranschen. Marknaden för företagslån är redan under stark utveckling och detta ser inte ut att sakta ned. I takt med att fler svenskar startar nya aktiebolag kommer också antalet företag som behöver låna pengar att öka. De flesta finansbolag som erbjuder företagslån har valt att rikta in sig på små- och medelstora företag. Och det är just dessa som spås öka som ett resultat av ett sänkt krav på aktiekapital.