Att börsnotera ett företag innebär att man gör bolaget offentligt genom att notera det på börsen. När ett företag ska börsnoteras kallas det att man gör en IPO som står för Initial Public Offering. I samband med en börsnotering blir bolagets aktier tillgängliga för handel för både privatpersoner och andra företag. Således har allmänheten möjlighet att köpa och sälja aktier i företaget. Köp- och försäljning sker på den marknadsplats som valts för noteringen. Inte sällan handlar det i Sverige om Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm). Det kan finnas flera skäl till att ägare av ett företag väljer att göra bolaget publikt. Ett skäl kan vara att befintliga ägare vill sälja av delar av sitt aktieinnehav men det är inte heller ovanligt att man vill åt en nyemission för att få kapital till förvärv eller andra investeringar. Man kan alltså på detta sätt få in pengar till företaget utan att behöva sälja av befintliga aktier eller tvingas till ta ett företagslån. Vid en nyemission ökar man istället antalet aktier genom att ge ut nya sådana.

Krea Företagslån

Hur börsnoterar man ett bolag?

Att börsnotera ett företag är ingen enkel process och därför bör noteringen föregås av mycket planering och analysering. En börsnotering tar både tid, pengar och arbete i anspråk och det är inget man som företagsledare kan sköta själv. Istället behöver företaget ta in hjälp i form av bland annat jurister, revisorer och mäklare. Juristerna anlitas för att sköta den juridiska processen med genomgång av legala handlingar, tillgångar, skulder, ägarförhållanden, avtal, organisation etc. Mäklaren är behjälplig med värdering av aktien, rådgivning och prissättning. Vanligt förekommande mäklare vid IPO:er är Carnegie och Erik Penser Bank. Revisorer anlitas för att företagets all bokföring ska gå igenom. Vidare kan en redovisningsbyrå vara behjälplig med nödvändiga policys som ska upprättas.

Innan en börsnotering är det även viktigt för företaget att nå ut till banker och investerare för att öka möjligheten till fullteckning. Detta gäller när en börsintroducering föregås av en nyemission. Utvalda banker, investerare och fonder kan då få teckningsrätter som innebär att de har rätt att teckna aktier i bolaget innan den officiella börsintroduktionen. Marknadsföring och presentation av företaget är då A och O.

Så börsnoterar du ett företag

Vanliga skäl till att börsnotera företag

Innan vi går igenom de vanligaste skälen till varför man vill börsnotera ett företag så vill vi reda ut ett vanligt missförstånd. En börsnotering är inte detsamma som en marknadsnotering. Börsnotering har vi beskrivit ovan medan en marknadsnotering sker på handelsplattformar istället för på en formell börs. En marknadsnotering kräver inte samma ansträngning för ett bolag som en börsnotering. Bolag som noteras på exempelvis First North eller Aktietorget har inte lika hårda krav på sig som det företag som ska noteras på Nasdaq OMX Stockholm. Däremot kan skälen till noteringen vara detsamma. Nedan listar vi vanligt förekommande orsaker till att börsnotera ett bolag.

Få in kapital till företaget

Många som börsnoterar sitt företag gör detta för att styrelse och ägare vill få in kapital till företaget. Med nytt kapital kan man finansiera en fortsatt tillväxt, förvärva andra verksamheter samt ge befintliga ägare en chans att sälja aktier och på så sätt få loss likvider. I detta fall är det vanligt att en nyemission görs i samband med noteringen. Dvs att bolaget i fråga ger ut fler aktier mot att nya pengar kommer in i företaget.

Skapa en ägarspridning

Genom en börsnotering tillåter man marknaden att köpa- och sälja aktier i bolaget. På så sätt får man en ägarspridning och företaget kan gå från ett fåtal aktieägare till många aktieägare. Genom att många människor och bolag äger aktier i företaget ökar även kännedomen om bolaget vilket kan få positiva effekter.

Lättare att låna pengar av banker

En börsnotering kan även bidra till förbättrade chanser för företaget att få banklån. Dels då företaget är ett publikt bolag men även för att man klarat av processen med alla hårda krav om information som en börsnotering föregås av.

Möjlighet att ta fram optionsprogram

Ett publikt företag har även lättare att ta fram ett fungerande optionsprogram och låta anställda bli delägare i bolaget. Detta ökar företagets attraktionskraft som arbetsgivare och kan locka nya talanger till bolaget.

Använda aktier för uppköp

Denna punkt hör ihop med den första punkten men avser inte nyemission utan apportemission. Genom att företaget är noterat kan man välja att finansiera uppköp med aktier istället för likvida medel. Man emitterar då riktade aktier till säljarna av det bolag man ämnar att förvärva.

Allt om Företagslån bakgrund

Finns det några nackdelar med att ha ett publikt bolag?

Ovanstående skäl kan ju ses som uppenbara fördelar med att ha ett bolag som är publikt. Men att ha ett börsnoterat bolag är långt ifrån en dans på rosor. Dels så är det förenat med en väldigt hög kostnad. Bara processen med själva noteringen kostar flera miljoner kronor. Därutöver tillkommer det årliga avgifter samt en anslutningsavgift. Vidare utsätts publika bolag för en enorm press på leverans från marknaden och alla aktieägare. Detsamma gäller för bolagets öppenhet och transparens.

När man noterar sitt bolag på börsen gäller det också att man håller koll på och följer alla de regler som råder. Vidare har man inte längre någon kontroll över vilka individer och juridiska personer som köper aktier i bolaget. Det kan alltså sluta med att en konkurrent sitter med majoriteten av aktierna i företaget om det vill sig illa. Med många aktier får man även rösträtt och kan därmed komma att påverka hur företaget styrs.