Almis Brygglån under coronakrisen

Många entreprenörer med små- och medelstora företag bevittnar nu sina livsverk försvinna bit för bit. Spridningen av coronaviruset har drabbat fler företag än man trodde var möjligt och för många är konkursen redan ett faktum. Staten har i och för sig kommit med ett stödpaket som ska hjälpa företag under krisen. Men åtgärderna har fått stor kritik för att bland annat innehålla lån med en orimligt hög ränta. För många företag som paketet riktat sig till får det ingen effekt. För inget bolag är beredd att låna med så hög ränta när man inte vet hur länge coronakrisen kommer att pågå. Entreprenörer efterlyser istället “helikopterpengar” och andra åtgärder som inte innebär samma risk. Några som hörsammat kritiken är det statligt ägda bolaget Almi. Almi är främst kända för att erbjuda så kallade starta eget-lån och lån för nystartade företag. Men nu har man även utvecklat Almi Brygglån som ska hjälpa små- och medelstora företag vars finansieringsbehov ökat på grund av cornaviruset spridning. Sytet med lånet är att överbygga den befintliga och kommande perioden av svårigheter och innebär att företag får låna till extra bra och flexibla villkor.

Så fungerar Almi Brygglån

Färsk statistik från Lendo Företagslån visar att andelen småföretag som lånar till likviditet har ökat enormt under de senaste två veckorna. Vanligtvis lånar småföretag ofta för att få möjlighet att expandera sin verksamhet. Men nu har alltså andelen småföretag som lånar till likviditetsfinansiering gått om antalet som lånar till expansion. Detta är ett tydligt tecken på den kris som många branscher just nu befinner sig i. Att vända sig till ett finansbolag för att låna pengar är dock ingen lösning som passar alla. Inte heller att att ansöka om lån hos banken genom den statliga lånegarantin. Med anledning av detta har Almi Företagslån nu utvecklat ett nytt lån kallat Almi Brygglån. Detta lån är speciellt anpassat för att hjälpa småföretag att överbygga den svåra period som vi nu står inför. Således är villkoren extra förmånliga och man har möjlighet att utnyttja både ränteanstånd och amorteringsanstånd redan från dag ett.

Oavsett om du driver en startup eller ett mer etablerat företag så har du möjlighet att ansöka om Almi Brygglån för att klara dig igenom krisen. Dock gäller det att Almi anser att ditt företag var bärkraftigt innan krisen startade. Men även att man tror att ditt bolag klarar sig även efter krisen. Hur mycket varje företag får låna går Almi inte ut med utan man skriver istället att storleken på lånebeloppet föregås av en dialog. Denna dialog utgår från ditt individuella behov samt hur stort intäktsbortfall ditt företag får på grund av spridningen av coronaviruset.

Almi Brygglån

Villkor för brygglånet från Almi

Almi arbetar med individuell räntesättning när det gäller brygglånet. Som högst kan ditt företag komma att få betala en ränta på 4,95%. Löptiden för Almi Brygglån är 12 månader. Dock finns det möjlighet att lägga om brygglånet till ett nytt lån med ordinarie villkor om behovet kvarstår efter löptidens slut. Omläggningen sker då i samråd med Almis rådgivare. Almi Brygglån har ingen uppläggningsavgift vilket innebär att den effektiva räntan inte skiljer sig särskilt mycket från den nominella räntan. Vill du jämföra hur Almi Brygglån står sig från vanliga företag så kan du läsa mer om ränta på företagslån här.

Något som gör Almi Brygglån unikt och som även kommer att underlätta för många småföretag är möjligheten att ansöka om ränte- och amorteringsuppskov. Detta kan man göra i upp till 12 månader. När det gäller lånesumman så har man ingen fast sådan utan vid varje låneansökan utgår man ifrån företagets behov och framtida möjligheter. Dock finns det en gräns för startups som får låna max 500 000 kr. Inför varje låneansökan görs en individuell kreditprövning innan lånet godkänns. Almi ser då bland annat över säkerheter och återbetalningsförmåga.

Så ansöker du om Almis Brygglån

Driver du ett småföretag eller ett medelstort företag som drabbats på grund av corona så kan du ansöka om Almis Brygglån. Detta gäller även dig som redan har ett befintligt lån hos Almi. Låneansökan sker via den digitala e-tjänsten Brygglån som återfinns på Almis hemsida. Där loggar du enkelt in med mobilt BankID och får därefter fylla i uppgifter om ditt företag. När du skickat in din ansökan så kommer du att bli kontaktad av en rådgivare. Tillsammans ser ni över din verksamhets behov via ett digitalt möte.

Almi hanterar låneansökningar skyndsamt och i turordning. Var noga med att bifoga alla dokument som efterfrågas i e-tjänsten för att påskynda handläggningen ytterligare. Har du ytterligare frågor om Almis Brygglån så kan hittar du mer information på deras hemsida. Vid övriga frågor kan du kontakta Almis kundtjänst på 0771-55 85 00.

Likvidation av aktiebolag

En likvidation av aktiebolag sker inte sällan på grund av att aktieägarna vill avveckla verksamheten för att få ut pengar. Det handlar då om en så kallad frivillig likvidation. Innan pengar kan delas ut till aktieägare måste dock alla skulder och företagslån som företaget ha betalas. Först därefter kan eventuellt överskott fördelas. En annan form av likvidation är en tvångslikvidation som föregås av att företaget genom lag tvingats till en likvidation. Det är Bolagsverket som beslutar om en tvångslikvidation och den kan bland annat orsakas av att företagets egna kapital understiger de lagstadgade krav som finns.

Vid likvidation av aktiebolag som är det en speciell utsedd likvidator som sköter avvecklingen av bolaget. Denna likvidator kan antingen utses av Bolagsverket eller av allmän domstol. Detta efter det att bolagsstämman har beslutat om att en frivillig likvidation av aktiebolaget ska ske. I det fall som en tvångslikvidation är aktuell så utses likvidatorn efter det att Bolagsverket tagit beslutet om tvångslikvidation. Under processen med likvidationen ersätter likvidatorn styrelse och firmatecknare.

Så fungerar frivillig likvidation

Vill du få ut överskottet i ditt aktiebolag eller kanske helt enkelt har tröttnat på livet som företagare? Då kan en frivillig likvidation av ditt aktiebolag vara lösningen. Det är möjligt att likvidera sitt aktiebolag själv men det tar lång tid och kan vara tidskrävande. Du får räkna med att processen tar mellan 7-9 månader och det är först därefter som du kan få ut dina pengar. En annan möjlig utväg är snabbavveckling som innebär att man säljer aktiebolaget till ett företag som sköter processen. Du har då möjlighet att få ut pengarna nästan omedelbart men får för detta betala en avgift. Många aktörer på marknaden tar ut ett arvode från 10 000 kr. Hur arvodet ser ut beror på hur stort substansvärde aktiebolaget har. Ett aktiebolag med stort substansvärde kommer att få betala en högre avgift. För att veta exakt hur mycket just du kommer att få betala behöver du skicka in en förfrågan till bolag som arbetar med likvidation. Exempel på sådana svenska företag är VPR, Bolagspartner och CBS. Efter inskickad förfrågan kommer du att få en offert där det framgår hur mycket du kommer att få betala för likvidationen.

Om du inte vill betala någon utomstående part för att genomföra likvidationen av ditt aktiebolag så går det bra att göra det själv istället. Du får då börja med att fatta ett beslut om likvidation på bolagsstämman. Därefter får du fylla i blanketten 832 från Bolagsverket samt betala en avgift på 1100 kr. Har du några frågor under denna process rekommenderar vi dig att ringa Bolagsverket på 0771-670 670. I samband med att du skickar in blanketten till Bolagsverket måste du även bifoga handlingar så som årsredovisning, resultat- och balansrapport samt eventuell revisionsberättelse. Sedan tar processen minst ett halvår innan ditt aktiebolag är upplöst och likviderat. Först då kan du få tillgång till det överskott som finns i aktiebolaget.

Så går en likvidation av aktiebolag till

Tvångslikvidation av aktiebolag

Uppfyller ditt aktiebolag inte de krav som finns så kan företaget tvingas till en likvidation. En tvångslikvidation kan bli aktuell om aktiebolaget exempelvis inte anmält en behörig styrelse, inte inkommit med årsredovisning inom elva månader eller inte anmält någon revisor när så har krävts. Men det finns betydligt fler skäl än så till att Bolagsverket eller allmän domstol kan tvinga ett aktiebolag till likvidation. Vill du se en lista på samtliga rådande krav så rekommenderar vi dig att besöka Bolagsverket.se.

När en tvångslikvidation av ett aktiebolag blir aktuell så kan det vara Bolagsverket som initierar det hela. Men frågan om tvångslikvidation kan även tas upp av såväl styrelse som aktieägare. Även borgenärer, exempelvis långivare som betalat ut ett bolagslån till aktiebolaget kan ta upp frågan om tvångslikvidation. Detta för att man vill få tillbaks sina utlånade pengar då betalning uteblivit.

I samband med att en tvångslikvidation inleds så får aktiebolaget ett likvidationsföreläggande av Bolagsverket. I detta föreläggande framgår det vilka brister som måste åtgärdas i bolaget. Görs inte detta inom den tidsram som framgår så försätts aktiebolaget i likvidation. I vissa fall innebär likvidationsärendet en kostnad på 2700 kr för aktiebolaget. Detta gäller dock inte om det är styrelsen själva som initierat tvångslikvidationen.

Har ditt aktiebolag fått ett likvidationsföreläggande men du vill undvika en likvidation för aktiebolaget så måste du se till att bristerna i bolaget åtgärdas. Gör du inte detta så kommer ett beslut om tvångslikvidation och Bolagsverket utser en likvidator.

Stödpaket ska hjälpa svenska företag

Under en presskonferens i måndags meddelande regeringen att man tagit fram ett stödpaket för svenska företag. Detta för att hjälpa bolag som drabbats av Corona-utbrottet. Stödpaketet på 300 miljarder är inte den första åtgärden som staten tagit för att underlätta för näringslivet i dessa tuffa tider. Sedan innan har man även tagit bort karensdagen som ett led i att få sjuka människor att hålla sig borta från arbetsplatsen. Efter den första åtgärden gick bland annat SAS VD Rickard Gustafson ut och efterfrågade ett regelverk för korttidspermitteringar. Detta efter att ha flygbolaget fått permittera 90% av sin personalstyrka. I det stödpaket som nu tagits fram är korttidspermittering en av flera åtgärder. I denna artikel kan du läsa mer om vad statens krispaket innebär och hur du som företagare kan få stöd och hjälp i denna unika situation.

Det nya reglerna för korttidspermittering

Bland de insatser som staten tagit fram för att hjälpa företag under Corona-utbrottet återfinns alltså nya regler för korttidspermittering. Detta innebär att företag i den mån det går kan undvika att behöva säga upp sina anställda. Istället får de anställda gå ner i tid men behålla största delen av lönen. Detta möjliggörs av att staten går in och betalar hälften av kostnaden vilket bidrar till en minskad lönekostnad för arbetsgivaren. Åtgärden börjar gälla den 7:e april men ersättning kommer att kunna betalas ut retroaktivt från den 16:e mars.

Enligt vad som sades på presskonferensen har alla företag som är i behov av stöd under Corona-utbrottet möjlighet att utnyttja det nya reglerna. Ansökan om stödet sker via Tillvaxtverket.se från och med den 7:e april. Ännu har man inte gått ut med närmre detaljer om hur ansökan ska göras. För att ersättningen ska betalas ut krävs det att Tillväxtverket godkänner ansökan och man meddelar redan nu att handläggningen kommer att ske skyndsamt.

För att få möjlighet till stödet måste företaget i fråga få med sig sina arbetstagare. Minst 70% av de anställda måste gå med på att gå ner i tid så till vida man inte har ett kollektivavtal. Lönetaket för korttidspermittering kommer att ligga på 44 000 kr.

Stödpaket under Corona utbrottet

Uppskov för betalning av skatt och arbetsgivaravgifter

En annan åtgärd som regeringen tagit under Corona-utbrottet är att ge uppskov för betalning av skatt och arbetsgivaravgifter. Vanligtvis ska både preliminärskatt och arbetsgivaravgifter för anställda betalas samtidigt som företagets anställda får sin lön. Pengarna betalas månadsvis in till staten. Men nu har alltså företag möjlighet att avvakta med inbetalning av löneskatt och arbetsgivaravgifter. Detta kan göras under tre månader men efter 12 månader måste pengarna vara staten tillhanda igen. Staten går alltså inte in och täcker kostnaderna utan istället kan uppskovet ses som ett lån från staten.

Möjligheten att skjuta upp skatten börjar gälla från den 7:e april. Men även här gäller åtgärden retroaktivt. Detta innebär att den verksamhet som redan betalt in skatt för föregående tre månader kan få dessa pengar återbetalda. Detta gäller såklart enbart om det finns ett behov och företaget påverkats negativt av Corona virusets framfart. För att få uppskov får företaget i fråga inte ha skatteskulder eller misskött sin ekonomi. Vidare måste företaget kunna påvisa att betalning efter 12 månader kommer vara möjlig. För att ansöka om anstånd hänvisar man till Skatteverkets hemsida.

Sjuklöneansvaret övergår till staten

Slutligen finns det förslag på en åtgärd som innebär att sjuklöneansvaret övergår från arbetsgivaren till staten. Detta skulle i sådana fall gälla under april och maj 2020. I praktiken innebär denna åtgärd att företaget slipper betala sjuklön för de första 14 dagarna som en anställd är sjuk. Dessutom är karensdagen sedan tidigare borttagen. Åtgärden gäller för anställda som blir sjuka men även för dig som ägare om du är anställd i ditt eget aktiebolag.

Källor: Regeringen.se, Tillvaxtverket.se, Breakit.se

Att börsnotera ett företag

Att börsnotera ett företag innebär att man gör bolaget offentligt genom att notera det på börsen. När ett företag ska börsnoteras kallas det att man gör en IPO som står för Initial Public Offering. I samband med en börsnotering blir bolagets aktier tillgängliga för handel för både privatpersoner och andra företag. Således har allmänheten möjlighet att köpa och sälja aktier i företaget. Köp- och försäljning sker på den marknadsplats som valts för noteringen. Inte sällan handlar det i Sverige om Stockholmsbörsen (Nasdaq Stockholm). Det kan finnas flera skäl till att ägare av ett företag väljer att göra bolaget publikt. Ett skäl kan vara att befintliga ägare vill sälja av delar av sitt aktieinnehav men det är inte heller ovanligt att man vill åt en nyemission för att få kapital till förvärv eller andra investeringar. Man kan alltså på detta sätt få in pengar till företaget utan att behöva sälja av befintliga aktier eller tvingas till ta ett företagslån. Vid en nyemission ökar man istället antalet aktier genom att ge ut nya sådana.

Hur börsnoterar man ett bolag?

Att börsnotera ett företag är ingen enkel process och därför bör noteringen föregås av mycket planering och analysering. En börsnotering tar både tid, pengar och arbete i anspråk och det är inget man som företagsledare kan sköta själv. Istället behöver företaget ta in hjälp i form av bland annat jurister, revisorer och mäklare. Juristerna anlitas för att sköta den juridiska processen med genomgång av legala handlingar, tillgångar, skulder, ägarförhållanden, avtal, organisation etc. Mäklaren är behjälplig med värdering av aktien, rådgivning och prissättning. Vanligt förekommande mäklare vid IPO:er är Carnegie och Erik Penser Bank. Revisorer anlitas för att företagets all bokföring ska gå igenom. Vidare kan en redovisningsbyrå vara behjälplig med nödvändiga policys som ska upprättas.

Innan en börsnotering är det även viktigt för företaget att nå ut till banker och investerare för att öka möjligheten till fullteckning. Detta gäller när en börsintroducering föregås av en nyemission. Utvalda banker, investerare och fonder kan då få teckningsrätter som innebär att de har rätt att teckna aktier i bolaget innan den officiella börsintroduktionen. Marknadsföring och presentation av företaget är då A och O.

Så börsnoterar du ett företag

Vanliga skäl till att börsnotera företag

Innan vi går igenom de vanligaste skälen till varför man vill börsnotera ett företag så vill vi reda ut ett vanligt missförstånd. En börsnotering är inte detsamma som en marknadsnotering. Börsnotering har vi beskrivit ovan medan en marknadsnotering sker på handelsplattformar istället för på en formell börs. En marknadsnotering kräver inte samma ansträngning för ett bolag som en börsnotering. Bolag som noteras på exempelvis First North eller Aktietorget har inte lika hårda krav på sig som det företag som ska noteras på Nasdaq OMX Stockholm. Däremot kan skälen till noteringen vara detsamma. Nedan listar vi vanligt förekommande orsaker till att börsnotera ett bolag.

Få in kapital till företaget

Många som börsnoterar sitt företag gör detta för att styrelse och ägare vill få in kapital till företaget. Med nytt kapital kan man finansiera en fortsatt tillväxt, förvärva andra verksamheter samt ge befintliga ägare en chans att sälja aktier och på så sätt få loss likvider. I detta fall är det vanligt att en nyemission görs i samband med noteringen. Dvs att bolaget i fråga ger ut fler aktier mot att nya pengar kommer in i företaget.

Skapa en ägarspridning

Genom en börsnotering tillåter man marknaden att köpa- och sälja aktier i bolaget. På så sätt får man en ägarspridning och företaget kan gå från ett fåtal aktieägare till många aktieägare. Genom att många människor och bolag äger aktier i företaget ökar även kännedomen om bolaget vilket kan få positiva effekter.

Lättare att låna pengar av banker

En börsnotering kan även bidra till förbättrade chanser för företaget att få banklån. Dels då företaget är ett publikt bolag men även för att man klarat av processen med alla hårda krav om information som en börsnotering föregås av.

Möjlighet att ta fram optionsprogram

Ett publikt företag har även lättare att ta fram ett fungerande optionsprogram och låta anställda bli delägare i bolaget. Detta ökar företagets attraktionskraft som arbetsgivare och kan locka nya talanger till bolaget.

Använda aktier för uppköp

Denna punkt hör ihop med den första punkten men avser inte nyemission utan apportemission. Genom att företaget är noterat kan man välja att finansiera uppköp med aktier istället för likvida medel. Man emitterar då riktade aktier till säljarna av det bolag man ämnar att förvärva.

Finns det några nackdelar med att ha ett publikt bolag?

Ovanstående skäl kan ju ses som uppenbara fördelar med att ha ett bolag som är publikt. Men att ha ett börsnoterat bolag är långt ifrån en dans på rosor. Dels så är det förenat med en väldigt hög kostnad. Bara processen med själva noteringen kostar flera miljoner kronor. Därutöver tillkommer det årliga avgifter samt en anslutningsavgift. Vidare utsätts publika bolag för en enorm press på leverans från marknaden och alla aktieägare. Detsamma gäller för bolagets öppenhet och transparens.

När man noterar sitt bolag på börsen gäller det också att man håller koll på och följer alla de regler som råder. Vidare har man inte längre någon kontroll över vilka individer och juridiska personer som köper aktier i bolaget. Det kan alltså sluta med att en konkurrent sitter med majoriteten av aktierna i företaget om det vill sig illa. Med många aktier får man även rösträtt och kan därmed komma att påverka hur företaget styrs.

Ränta på företagslån

Behöver du låna pengar till företag så är det relevant att först ta reda på vilken ränta du kommer att behöva betala för företagslånet. Ränta är den kostnad som långivaren tar ut för att låna ut pengar till dig och ditt företag. Utlåning i alla former innebär en risk för den som lånar ut pengar och det är därför ofta kreditrisken som reglerar vilken ränta ett lån har. Även om ränta på företagslån är vanligt så är det allt fler finansbolag som väljer att erbjuda företagsfinansiering med fast månadskostnad. Detta innebär att du istället för att erbjudas en specifik ränta erbjuds en fast månadskostnad där alla avgifter är inräknade. Fördelen med detta är att det blir enkelt för det företag som lånar att hålla koll på lånekostnaden. Oavsett om du tar ett företagslån med ränta eller ett företagslån med fast månadskostnad så är det viktigt att jämföra långivarnas priser. Genom att jämföra företagsfinansiering mellan olika finansbolag kan du säkerställa att du inte betalar mer än nödvändigt för ditt företagslån.

I den här artikeln går vi igenom hur ränta på företagslån fungerar. Vi tar även upp vilka skillnader som finns mellan ränta och fast månadskostnad. För att du ska förstå företagslånets alla kostnader går vi även djupare inpå effektiv ränta samt tar upp skillnaden mellan fast ränta och individuell ränta. Förhoppningsvis ska denna information göra det enklare för dig att välja rätt lån till ditt företag.

Ränta på företagslån

JÄMFÖR RÄNTA PÅ FÖRETAGSLÅN

Företagslån med ränta eller fast månadskostnad

Räntan på företagslån kan se olika ut beroende på vilken långivare du vänder dig till. Vidare så påverkar saker så som lånebelopp och återbetalningstid vilken ränta du erbjuds på ditt företagslån. Precis som när du lånar privat kommer även företagets kreditvärdighet att spela in när räntan sätts. Kreditvärdigheten bedöms av långivaren i samband med att man får in låneansökan. Detta genom att långivaren går igenom de uppgifter som lämnats samt tar en kreditupplysning på företaget. I de fall personlig borgen krävs som säkerhet tas även en kreditupplysning på borgenären. Detta för att säkerställa att både företaget och borgenären har den återbetalningsförmåga som krävs för att få låna. En bättre kreditvärdighet bidrar till en lägre ränta och vice versa. Innan finansbolaget bestämmer vilken ränta som ska erbjudas ser man även över företags omsättning och resultat. För långivaren är det viktigt att företagets ekonomi är i sin ordning för att en låg ränta ska kunna erbjudas. Ansöker du om ett företagslån med ränta kan du förvänta en månadsränta mellan 0,8-12% beroende på vilken långivare du vänder dig till.

Men som du kanske redan uppmärksammat så finns det även räntefria företagslån att ansöka om online. Detta begrepp ska dock tas med en nypa salt då ett räntefritt företagslån inte är synonymt med ett gratis företagslån. Istället handlar det om företagslån där långivaren applicerar än annan betalningsmodell än just ränta. Istället för ränta använder man en fast månadskostnad som inkluderar både ränta och avgifter. Således är den nominella räntan på lånet 0% medan den effektiva räntan är betydligt högre. Således kan företagsfinansiering med fast månadskostnad ha en högre effektiv ränta än ett företagslån med ränta, trots att lånet marknadsförs som räntefritt. Den fasta månadskostnaden du erbjuds på ditt företagslån baseras på företagets kreditvärdighet, löptid på lånet samt hur stort lånebelopp som är aktuellt.

Individuell räntesättning eller fast ränta

Beroende på vilken långivare du vänder dig till när du ska ta ett företagslån så kan räntan antingen vara fast eller individuell. Handlar det om fast ränta så innebär detta att räntan är densamma för samtliga låntagare. Du har således ingen chans att påverka räntan eller förhandla. Inte heller kommer din verksamhets försäljning eller kreditvärdighet att vara avgörande för vilken ränta du erbjuds. Om ditt företag har en god ekonomi och bra återbetalningsförmåga så är det ofta ganska ofördelaktigt med fast ränta. Då är det mer gynnsamt med individuell ränta där företagets goda kreditvärdighet kan påverka räntesättningen.

Vid individuellt räntesättning så kan olika låntagare erbjudas olika ränta. Med individuell ränta är det saker så som försäljning, kreditvärdighet och företagets ekonomi som avgör vilken ränta som erbjuds. Detta är fördelaktigt för det företag som har en stabil ekonomi och som kan påvisa positiva siffror. Då kan den goda återbetalningsförmågan bidra till ett företagslån med lägre ränta och bättre villkor. För att få reda på vilken ränta ditt aktiebolag eller handelsbolag får behöver du först göra en låneansökan hos en långivare som erbjuder företagsfinansiering.

Jämför räntor hos Kompar

Jämför ränta på företagslån

Då räntan på företagslån kan skilja sig rätt rejält mellan olika långivare så bör man alltid jämföra ränta på företagslån innan man signerar något låneavtal. Eftersom olika finansbolag applicerar olika betalningsmodeller kan det vara krångligt att jämföra lånets kostnader själv. Vissa långivare erbjuder lån med individuell ränta medan andra arbetar med fasta månadskostnader. Detta gemensamt med faktorn att inte alla redovisar den effektiva räntan för lånet kan göra det svårt att själv ta reda på vilken långivare som faktiskt erbjuder den lägsta räntan. Med anledning av detta kan det vara en bra idé att jämföra ränta på företagslån med hjälp av en låneförmedlare.

Låneförmedlare av företagslån erbjuder företagare kostnadsfri hjälp med att jämföra räntor och samla in låneofferter från flera olika långivare. Några av de största aktörerna inom detta område är Lendo Företagslån, Kompar och Krea. Till dessa låneförmedlare kan du vända dig om du tänkt ansöka om ett företagslån men inte själv vill lägga den tid och kraft det tar att jämföra räntor. Genom att skicka din låneansökan till en låneförmedlare av företagslån når din ansökan ut till upp till 20 olika finansbolag och banker. Trots detta inhämtas enbart en kreditupplysning från UC. När din låneansökan är inskickad och behandlad och du fått svar från de anslutna bankerna kan du i lugn och ro välja det företagslån som har den lägsta räntan.

Företagslån med rörlig ränta

Om du väljer ett företagslån med ränta istället för en fast månadskostnad så är det relevant att ta reda på om räntan är rörlig eller fast. Detta kan nämligen komma att påverka hur mycket du slutligen för betala för ditt företagslån. Väljer du ett firmalån med rörlig ränta så innebär detta att räntan kan ändras under lånets löptid. Detta då rörlig ränta styrs av den rådande marknadsräntan. Blir marknadsräntan lägre kommer även räntan på ditt företagslån att bli lägre. Går marknadsräntan däremot upp så kommer även din låneränta att gå upp. Ett lån med en rörlig ränta på 2% kommer alltså inte nödvändigtvis ha denna ränta under hela den period du betalar av ditt företagslån. Istället kan den höjas till 3% eller likväl sjunka till 1%. Det är Riksbankens reporänta som styr vilken marknadsränta som råder. Förändringar eller uppdateringar av reporäntan görs av Riksbanken sex gånger per år. Hur ofta låneräntan förändras för dig med företagslån med rörlig ränta regleras av låneavtalet och banken. Under år där ränteläget är förmånligt, det vill säga när det råder låga räntor, kan det vara gynnsamt att ha rörlig ränta på sin företagsfinansiering. Däremot är det betydligt svårare att förutsäga månadskostnaden på lånet då denna hela tiden kan ändras. Vidare bör du innan du tar ett företagslån med rörlig ränta säkerställa att ditt bolag klarar att hantera återbetalningen även om det skulle ske en höjning av räntan.

Företagslån med fast/bunden ränta

Många av de långivare som erbjuder företagslån arbetar med fast eller bunden ränta. Detta innebär att räntan på lånet är förutbestämd och gäller under hela lånets löptid. Fördelen med detta är att du i förväg vet vad du kommer behöva betala för lånet varje månad. Räntan förblir alltså oförändrad under de månader eller år då lånet är aktivt. Nackdelen är att du inte har någon möjlighet att få en lägre ränta om marknadsräntan skulle sjunka.

Tecknar du ett företagslån med fast ränta bör du vara medveten om de kostnader som kan tillkomma om du vill förtidslösa lånet. I samband med att du löser lånet i förtid har finansbolaget rätt att debitera en ränteskillnadsersättning. Huruvida långivaren tar ut en sådan ersättning varierar dock mellan olika finansbolag på marknaden.

Företagslån med fast eller rörlig ränta

JÄMFÖR RÄNTA PÅ FÖRETAGSLÅN

Effektiv ränta på företagslån

När du besöker långivares hemsidor så är det ofta månadsräntan för lånet som framhävs. Månadsräntan behöver dock inte säga så mycket om lånets alla kostnader. Istället är det den effektiva årsräntan du bör jämföra när du ser över olika alternativ för företagslån. I den effektiva räntan ingår förutom den nominella räntan även kostnader så som uppläggningsavgifter och administrationsavgifter. Således ger den effektiva räntan en betydligt mer sanningsenlig bild av lånets kostnad.

För att ge dig en tydligare bild av kostnaderna för ett företagslån bör vi först reda ut begreppen månadsränta och årsränta (nominell ränta). Tittar man bara på månadsräntan så ser denna i regel relativt låg ut och det är såklart också anledningen till varför långivaren gärna skyltar med denna ränta. Ser man istället på årsräntan så är denna betydligt högre. Tar du ett företagslån med en månadsränta på 2% så innebär detta en årsränta på 24% under förutsättning att lånet återbetalas med lika stort belopp under 12 månader i rad. Om man därtill lägger till kostnader för exempelvis uppläggning av lån och månatliga aviavgifter så får man fram den effektiva räntan vilken i regel alltid är högre än årsräntan. Det är i den effektiva räntan som lånets faktiska kostnader återspeglas.

Säkerheter vid företagslån

Den som ansöker om ett företagslån får idag räkna med att banken eller långivaren kräver säkerheter för lånet. Det finns såklart företagslån utan säkerhet men det är en sanning med modifikation att dessa lån inte kräver någon säkerhet. Det är nämligen få finansbolag och banker på marknaden som lånar ut pengar utan att begära personlig borgen. Anledningen till varför långivaren begär säkerheter vid företagslån är för att minimera kreditrisken. Med en säkerhet knuten till lånet ökar sannolikheten att man får tillbaks de utlånade pengarna. Så oavsett om du ska låna till ett nystartat företag eller ett mer etablerat företag så får du räkna med att kunna lämna någon form av säkerhet till långivaren. Ju fler säkerheter du kan lämna desto bättre. För din egen del har du dessutom bättre förutsättningar att få låg ränta och bra villkor med många säkerheter knutna till företagslånet.

Hur fungerar säkerheter vid lån?

Hur säkerheter fungerar vid företagslån varierar beroende på vilken typ av säkerhet det handlar om. Men syftet med att låna med säkerhet är att själva säkerheten utgör ett värde som långivaren får tillgång till om återbetalningen av lånet inte sköts. Lånar man exempelvis med fast egendom (hypotek) som säkerhet så har banken rätt att beslagta egendomen om låntagaren inte avbetalar lånet enligt avtal. Detta kan jämföras med hur det fungerar med bolån där bostaden står som säkerhet för lånet.

När det gäller säkerheter så som personlig borgen eller moderbolagsborgen så flyttas istället betalningsansvaret till borgenären. Det är således den som gått i borgen för lånet som ansvarar för att långivaren slutligen får tillbaks sina utlånade pengar. Nedan går vi kortfattat igenom de vanligaste förekommande säkerheterna vid företagslån.

Säkerheter vid företagslån

Olika typer av säkerheter

När du ska ta ett företagslån så kan olika typer av säkerheter krävas. Detta beroende på om du ska låna mycket eller lite pengar. Men även storleken på ditt företag och företagets kreditvärdighet kan påverka vilken typ av säkerhet som krävs från långivaren. Vanligast är det med personlig borgen och ett borgensåtagande brukar faktiskt vara det ända som krävs för små- och medelstora företag.

Personlig Borgen

Personlig borgen innebär att en eller flera personer med koppling till företaget går i borgen för lånet. Personen/personerna som går i borgen tar på sig betalningsansvaret för lånet om företaget inte klarar av att hantera återbetalningen. Skulden förs alltså över till de personer som gjort ett borgensåtagande. Personlig borgen är den vanligast förekommande säkerheten vid lån till små- och medelstora företag.

Det finns två typer av personlig borgen och dessa är enkel borgen och proprieborgen. Det förstnämnda innebär att långivaren först kräver betalning av borgensmannen när det fastställts att företaget inte kan betala. Proprieborgen innebär istället att långivaren kan kräva betalning av borgensmannen innan det står klart att företaget i fråga inte kan betala.

Fastigheter

En annan typ av säkerhet vid företagslån är fastigheter. Jordbruksfastigheter, industribyggnader och andra typer av fastigheter kan fungera väl som pant för företagslån. Speciellt för det företag som tänkt låna större summor pengar. När man pantsätter fastigheter värderas först fastigheten innan pantbrev tas ut. Långivaren pantförskriver sedan dessa som en säkerhet för företagslånet. Denna typ av säkerhet är extra vanlig vid företagslån som tas i syfte att finansiera fastighetsköp eller fastighetsutveckling.

Företagshypotek

Företagshypotek eller “företagsinteckning” som det tidigare hette kan likställas med pant i egendom som finns i företaget. Vid utebliven återbetalning har långivaren rätt att ta fast egendom i besittning. Det kan handla om egendom i form av värdepapper och kassamedel. Men lika vanligt är det att egendomen utgörs av varulager och maskiner.

Fakturor

Ett företag kan även låna pengar genom att sälja eller belåna kundfakturor. Det handlar då om så kallad factoring där fakturorna används som säkerhet för ett lån eller en kredit. Fördelen med att sälja fakturor är att det inte ställs lika hårda krav från långivaren. Med andra ord öppnar det upp för företag med sämre kreditvärdighet att låna pengar.

Moderbolagsborgen

Utöver personlig borgen så finns det även en säkerhet kallad moderbolagsborgen. Denna säkerhet innebär att moderbolaget till dotterbolaget tecknar borgen för företagslånet. Således tar moderbolaget på sig betalningsansvaret för skulden om denna inte återbetalas enligt plan. Denna säkerhet förutsätter såklart att företaget som ska låna pengar har ett moderbolag över sig. Dock är det få bolag som har ett moderbolag som är i behov av ett vanligt banklån. Då är det istället vanligare att dotterbolaget lånar pengar av moderbolaget direkt istället.

Pantsättning av aktier

Företag som vill låna pengar kan använda pantsättning av aktier som en säkerhet för lånet. Detta innebär helt enkelt att man pantsätter sina ägarandelar i verksamheten och låter banken sälja vidare aktierna om återbetalning inte inkommer enligt avtal. Med andra ord är det en riskfylld säkerhet då du som ägare helt enkelt riskerar ditt ägande i ett bolag som du kanske startat helt själv och lagt all din vakna tid åt.

Immateriella rättigheter

Slutligen går det som företagare även att pantsätta immateriella rättigheter. Detta förutsätter dock att företaget har patent eller varumärken som finns registrerade hos Patent- och registreringsverket. Denna typ av säkerhet är således väldigt ovanlig när det gäller nystartade och små företagslån som lånar pengar.

Starta eget-lån

Sitter du inne med en fantastisk affärsidé och har skapat en affärsplan enligt konstens alla regler? Då är du på god väg att förverkliga drömmen om ett eget företag. Ibland räcker det dessvärre inte med dessa förberedelser för att drömmen ska bli sann. Verkligheten ser ofta annorlunda ut och inte sällan krävs det kapital för att få igång sin verksamhet. Det behöver inte handla om mycket pengar men åtminstone så det täcker för eventuella inköp som måste göras för att verksamheten ska kunna bedrivas. För vissa kanske det innebär en dator. För andra kanske det krävs mer och man behöver ett lager för att försäljningen ska komma igång och man kan tjäna pengar. Oavsett vilka kostnader ditt nya företag har initialt så finns det alltid möjlighet att ansöka om ett starta eget-lån. Ett starta eget-lån kan se olika ut beroende på vilken aktör eller långivare man vänder sig till. I den här artikeln går vi igenom vilka alternativ du har när du vill låna till ditt nya företag.

Hur fungerar ett starta eget-lån?

Ett starta eget-lån är ett företagslån som tas i syfte att få igång sin verksamhet. Lånet fungerar som ett startkapital som behövs för att göra de initiala inköp som krävs. Vad som krävs i ett nystartat företag för att företaget ska kunna drivas och bringa intäkter varierar såklart. Således kan behovet av ett starta eget-lån se olika ut. Att som nyföretagare få ett vanligt företagslån kan bli svårt då man inte har någon historik eller omsättning att visa upp. Med anledning av detta är det tur att det finns aktörer som erbjuder starta eget-lån. Då tar banken eller långivaren hänsyn till att bolaget är helt nytt och det blir istället andra saker än omsättning som avgör huruvida du beviljas ett lån eller inte.

Om du just startat upp ditt nya företag och är i behov av ett starta eget-lån så finns det två alternativ att välja mellan. Antingen kan du vända dig till det statligt ägda bolaget ALMI eller så går du helt enkelt till en banken eller ett kreditinstitut.

Väljer du att vända dig till en bank eller ett kreditinstitut för ett starta eget-lån så gäller det att vara selektiv. Det är nämligen inte alla aktörer som erbjuder den här specifika typen av företagslån. Således krävs det att du kontaktar en långivare som väljer att se på ditt företags framtida möjligheter istället för att stirra sig blind på den obefintliga historiken. När du ansöker om ett starta eget-lån får du även räkna med att avgifterna för lånet kan vara högre än för ett vanligt företagslån. Detta då banken eller kreditinstitutet tar en högre kreditrisk för att låna ut pengar till ett helt nytt bolag.

Starta eget-lån

Starta eget-lån från Almi Företagslån

Om du inte vill vända dig till banken för att ansöka om ett starta eget-lån så är ALMI Företagslån ett annat alternativ. ALMI ägs av staten och har inget vinstdrivande intresse. Istället erbjuder man företagslån i syfte att uppmuntra entreprenörer att satsa på sina företagsidéer. Då det inte är meningen att ALMI ska konkurrera med banker och övriga långivare så är kostnaden för företagslån från ALMI i regel relativt hög. Lånen som erbjuds är tänkt att fungera som komplement till övrig finansiering. När du ansöker om ett starta eget-lån från ALMI så läggs stort fokus på dig som person och din affärsidé. Detta till skillnad mot hur det fungerar på banken där nästan all fokus läggs på siffror.

Väljer du att söka finansiering från ALMI Företagslån så kan du även få rådgivning om det skulle behövas. Du får även ta del av all den information som man behöver när man ska starta en egen verksamhet.

Krav för att få låna

Att ansöka om ett starta eget-lån skiljer sig en del mot att ansöka om ett helt vanligt företagslån. Den största skillnaden är såklart att du som entreprenör inte kan visa upp någon omsättning eller något resultat. Således finns det inga befintliga siffror som banken eller långivaren kan utvärdera och ta ställning till. Istället får långivaren utvärdera dig och din affärsidé för att kunna bedöma den framtida betalningsförmågan. För att långivaren ska ha en möjlighet att göra detta krävs det visst underlag från din sida. Det handlar bland annat om en tydlig affärsidé samt en väl genomarbetad affärsplan. Som komplement till detta bör du även kunna visa upp en realistisk budget.

För att bli beviljad ett starta eget-lån krävs det även att du som person har en god kreditvärdighet. Detta då du med största sannolikhet kommer att behöva gå i personlig borgen för lånet. Detta innebär att du blir betalningsansvarig i det fall företaget inte klarar av återbetalningen av lånet. Du bör således inte ha några aktiva skulder hos Kronofogden. Gamla betalningsanmärkningar kan vara okej men kommer definitivt försvåra dina möjligheter att bli beviljad ett starta eget-lån.

Starta eget bidrag

Om du ogärna vill låna för att finansiera din verksamhetsstart så är ett tips att se över vilka starta eget bidrag som finns. Genom att ansöka om ett starta eget bidrag slipper du återbetalningskravet och den stress det innebär. Det finns en hel del olika aktörer som erbjuder starta eget bidrag till personer som vill satsa på sin affärsidé. Kraven för dessa bidrag kan se olika ut och en del aktörer vänder sig exempelvis enbart till personer som är arbetslösa. För denna målgrupp finns det även ett stöd vid start av näringsverksamhet att söka hos Arbetsförmedlingen.

Vill du ansöka om ett starta eget bidrag så rekommenderar vi dig att söka runt på nätet för att få en överblick över vilka bidrag som går att söka. Var noga med att kolla upp kraven för respektive bidrag. En del aktörer så som Jordbruksverket ger exempelvis endast ut bidrag till personer som ännu inte fyllt 40 år. Liknande krav finns hos många andra aktörer.

Vad är en affärsidé?

En affärsidé är ofta anledningen till varför man startar ett företag. Detta trots att affärsidén inte alltid finns formulerad. En affärsidé börjar med en tanke eller en vision om antingen en produkt eller en tjänst. Det behöver inte handla om en ny uppfinning utan en affärsidé kan grunda sig i en vidareutveckling eller förbättring av befintliga produkter eller tjänster. Det viktiga är att det finns en målgrupp samt att andra personer kommer ha nytta av produkten eller tjänsten.

När du tar fram en affärsidé bör du utgå från en del olika frågeställningar. Vad ska du sälja? Hur ska du sälja? Vem ska du sälja till? För att affärsidén ska vara genomförbar bör du även ha en plan för hur du ska gå tillväga för att lyckas.

Hur skapar man en affärsidé?

För att ett företag ska kunna bli framgångsrikt krävs det en stabil grund att stå på. En del av detta är att ha en genomarbetad affärsidé och tydliga mål. Om du inte har en befintlig affärsidé så är det dags att börja formulera en. När man skapar en affärsidé kan det vara en god idé att utgå från sina personliga styrkor. Det är såklart även en fördel om det finns ett genuint intresse för det man ska arbeta med, även om det inte är något krav. Finns det redan en produkt eller tjänst ute på marknaden som du tror att du kan förbättra så kan detta vara grunden till en affärsidé. Eller så kanske du kommit på något helt nytt som du ser att det finns ett marknadsbehov av.

För en del så är affärsidén redan klar i huvudet medan det för andra kan ta längre tid att ta fram en idé. Oavsett hur det gått till för dig så kan det vara bra att testa sin affärsidé. Diskutera den med kunniga människor inom området för att se om andra ser det som du ser i produkten eller tjänsten. Du kan även ta kontakt med en rådgivare och be om feedback för att få din affärsidé utvärderad.

När du tagit fram en affärsidé så är nästa steg att göra en affärsplan. Detta då affärsidén kommer att inkluderas i affärsplanen. Läs mer om affärsplan här för att få kunskap om vad en sådan ska innehålla. En affärsplan är inte bara viktigt för ditt företag utan kan även komma väl till pass om du ska ta in investerare eller ta ett företagslån.

Så skapar du en affärsidé

Så skyddar du din affärsidé

Har du kommit på en banbrytande affärsidé så kan det vara läge att skydda denna affärsidé. Nackdelen med detta är att det både är kostsamt och kan verka krångligt. Men skulle ditt företag bli framgångsrikt så kommer du att tjäna mycket på att redan initialt ha skyddat immateriella tillgångar. Immateriella tillgångar är saker som har ett ekonomiskt värde för företaget. Detta oavsett om det handlar om ett direkt- eller indirekt värde. Exempel på immateriella tillgångar är affärsidéer, varumärken, företagsnamn, patent och kompetens. Immateriella tillgångar kan även användas som säkerhet när du söker företagslån och personlig borgen inte räcker till.

Är du först ut på en ny marknad är det extra viktigt att skydda din affärsidé. Annars riskerar du att kommande konkurrenter tar denna i anspråk och helt enkelt konkurrerar ut din verksamhet med din egna affärsidé. Det kan dock vara svårt att veta vilka skydd som behövs. Vår rekommendation är därför att du söker information om skydd av immateriella tillgångar och patent. Du hittar bra information på Patent- och registreringsverkets hemsida.

Att starta företag utan affärsidé

Att starta företag utan en affärsidé är inte att rekommendera. Det är så klart möjligt men du kommer sakna en grund att stå på och ett tydligt fokus för själva verksamheten. Många som startar företag gör detta inom ett område som man redan har erfarenhet från. Då finns det mindre behov av en perfekt affärsidé med anledning av att man redan känner till möjligheter och svårigheter inom området. Men ska du in på en för dig helt ny marknad då är det viktigt att ha en affärsidé. Med detta inte sagt att affärsidén behöver vara helt perfekt från början. Många gånger får man revidera sin affärsidé längs vägen. Med tiden kommer du att upptäcka vad som genererar intäkter och vad som inte gör det. Då kan man förbättra och finslipa sin idé.

Har du fastnat och inte kommer vidare med din affärsidé så kan det vara bra att se vilka trender som finns i samhället. Trender bidrar till efterfrågan vilket öppnar upp för nya marknadsandelar. Du kan även höra efter bland vänner och familj vad som anser behövs eller vad som saknas.

Så skapar du en affärsplan

Att ha en affärsplan är inget måste för dig som tänkt att starta ett eget företag. Däremot är det en väldigt bra grund att ha för att ge ditt nya företag bästa möjliga förutsättningar att lyckas. Vidare är en affärsplan ett krav om du någon gång skulle ansöka om lån hos ALMI. Även banken kan begära att få se en affärsplan när du ansöker om ett företagslån. Till skillnad mot vad många tror och befarar så behöver inte en affärsplan vara ett evighetsprojekt. Istället är det inte mer avancerat än vad man gör det till och ofta har man redan svar på de frågeställningar som arbetet med en affärsplan innebär.

Syftet med en affärsplan

Syftet med att ta fram en affärsplan är att skapa ett samlat dokument som beskriver ditt företag, din affärsidé samt de åtgärder som krävs för att förverkliga idén. I bästa fall ska en utomstående person kunna läsa din affärsplan och få en övergripande bild över hela verksamheten och den marknad företaget verkar i. Vidare ska det i affärsplanen framgå vilka förväntade intäkter och kostnader som finns.

Affärsplanen kan ses som ett beslutsstöd för potentiella långivare och investerare. Men även som en “ritning” för dig själv som du alltid kan återkomma till när du känner dig vilsen i ditt företagande. Dokumentet ger dig en konkret bild över vad som behöver göras för att nå de mål du initialt satt upp. Med en affärsplan i ryggen kan du förverkliga nya idéer samtidigt som du alltid är förankrad till en slags grundplan.

Utöver att få din affärsidé nedskriven på papper så kommer du med största sannolikhet även finna det utvecklande att skapa en affärsplan. Du får då en möjlighet att tänka igenom hela din affärsidé och kanske till och med kommer på nya idéer. Även om din affärsidé kan verka självklar så upptäcker man inte sällan saker som går att förbättra under tiden man skriver sin affärsplan. Ur ett långsiktigt perspektiv kan detta kan innebära att du både kan spara pengar.

Affärsplan

Vad bör en affärsplan innehålla?

En affärsplan kan se olika ut men det finns vissa grundläggande saker du alltid bör ha med. Vidare är det viktigt att affärsplanen är konkret och realistisk. Ju mer fakta din affärsplan är underbyggd av desto bättre. Något som kan vara bra att veta är att en affärsplan är ett dynamiskt dokument. Du kan alltså alltid återgå till din affärsplan för att uppdatera eller förändra. I takt med att ditt företag utvecklas kommer du med all sannolikhet behöva göra vissa justeringar i affärsplanen. Med detta i åtanke blir det dessutom enklare att komma igång med arbetet att skapa en affärsplan då inte allt som man tar fram är skrivet i sten. Nedan går vi kortfattat igenom de olika delarna som du bör ha med när du börjar skriva din affärsplan.

Affärsidé och vision

Det första steget i att skapa en affärsplan är att skriva ned och sammanfatta själva affärsidén. Här beskriver du vad verksamheten består av, vilka produkter eller tjänster du ska sälja samt vem kunden är. Det är även bra att ha med vilken vision som finns för företaget både på kort- och lång sikt. Lyft även upp specifika mål som du vill att företaget ska nå inom vissa tidspann.

Prissättning och marknadsanalys

I affärsplanen ska du även redovisa vilken prissättning du tänkt att ha. Prissättningen bör ha stöd i hur den allmänna prisbilden ser ut och huruvida marknaden är stabil, växande eller avtagande. Innan du sätter pris bör du se hur ditt tänkta pris står sig i förhållande till de konkurrenter som finns på marknaden. Har du hittat några konkurrensfördelar så kan detta vara ett skäl till högre priser. Det är även relevant att ta upp hur försäljningen ska ske samt hur du ska ta betalt för din vara eller tjänst.

I marknadsanalysen bör du ha med en beskrivning av hur marknaden inom ditt område ser ut idag samt vilken potential som finns. Du bör reflektera över vilka som är dina tänkta kunder samt hur du ska nå ut till dessa.

Konkurrens

Innan du startar ditt företag och gör en affärsplan bör du göra en genomgående research om konkurrensen på marknaden. Beskriv de konkurrenter du har och gå igenom vilka styrkor respektive svagheter dessa har. Lyft även upp vad ditt företag kommer göra bättre än befintliga aktörer på marknaden. Men glöm inte att vara realistisk och ta med både fördelar och nackdelar som din produkt eller tjänst har gentemot dina konkurrenter. Inkludera även vilka åtgärder som kan vidtas för att du ska kunna sälja mer än dina konkurrenter.

Ekonomi och budget

Detta är en viktig del av affärsplanen som kommer att spegla hela verksamheten. I budgeten ska du redovisa vilka förväntade intäkter och kostnader som finns för verksamheten. Eftersom verksamheten ännu inte startats så handlar det om uppskattningar som dock bör ligga så nära den förväntade utkomsten som möjligt. I affärsplanen bör du ha med både resultatbudget, likviditetsbudget och kapitalberäkning. När du gått igenom ekonomin blir det tydligt vilket lönsamhetskrav som finns. Alltså vad som krävs för att likviditeten ska bibehållas.

Finansiering

Har du de pengar som krävs för att få igång din verksamhet? Annars så bör du ha med denna punkt i din affärsplan. Inte sällan behöver nya företag ansöka om finansiering via företagslån eller riskkapitalister. Ta upp vilka finansieringslösningar som är aktuella samt hur omfattande finansieringen ska vara. Tänk också på att potentiella investerare kommer att gå igenom din affärsplan vilket gör att den måste vara relevant, realistisk och rimlig.

Marknadsföring och försäljning

För att ditt företag ska lyckas måste du kunna nå ut till din tilltänkta målgrupp. Under denna punkt beskriver du hur du ska gå tillväga för att marknadsföra din produkt/tjänst samt hur kommunikationen ska se ut. Har du tänkt att genomföra marknadsföringskampanjer, annonsering eller kundträffar så bör du beskriva hur dessa ska gå till. Har du redan en bra marknadsyta eller ett befintligt nätverk så tar du upp detta. Även mer självklara saker ska inkluderas så som om du ska ha en hemsida, om du ska trycka upp visitkort etc.

Utöver punkterna ovan så kan du komplettera din affärsplan med andra delar. Exempel på sådana delar är tillväxtstrategier, lokal och inventarier, information om dig själv och andra ägare. I din affärsplan bör du även ha med övrig grundinformation om både dig själv och själva företaget.

Innehåll som bör vara med i affärsplan

Tips när du skriver din affärsplan

Oavsett om din affärsplan ryms på ett A4-papper eller om det är ett dokument på över 20 sidor så bör den sammanfatta din verksamhet på ett bra sätt. Det viktiga är inte att affärsplanen ska vara ett facit på hur allt ska gå till utan mer att dina tankar, visioner och planer för företaget ska finnas på pränt. Skriver du en affärsplan i syfte att öka möjligheterna för att få lån eller investeringar så är det dock viktigt att de ekonomiska delarna är väl genomarbetade. Om du känner dig osäker på hur du ska utforma din affärsplan så kan du få hjälp hos Nyföretagarcenter och Almi Företagspartner. Nedan finner du även ett par handfasta tips som kan hjälpa dig längs vägen.

  • Försök att avgränsa din affärsplan och håll dig till de viktigaste delarna
  • Se till att affärsplanen är väl underbyggd med research
  • Anpassa affärsplanen efter vilken målgrupp du har (investerare, bank eller företagspartner)
  • Läs igenom och korrigera så många gånger det behövs
  • Låt din affärsplan vara ett levande dokument och justera vid behov

Mall för affärsplan

Känner du dig trygg i att göra en affärsplan efter de steg och tips vi gått igenom här så är det bara att köra igång. Du som behöver mer hjälp på traven kan ta hjälp av alla de mallar för affärsplan som finns att tillgå online. Det finns både mindre- och mer utförliga mallar beroende på hur ditt behov ser ut samt hur omfattande du vill att din affärsplan ska vara. En bra mall för affärsplan att börja med återfinns på Verksamt.se. Där kan du dessutom spara din affärsplan genom att logga in med ditt BankID.

Även Almi Företagspartner erbjuder gratis blanketter för affärsplan som du får tillgång till genom att logga in hos Almi med e-legitimation. Hos Almi hittar du även handfasta råd och annan guidning kring hur du skriver en bra affärsplan. Detta är bara ett axplock av alla de aktörer som erbjuder en mall för affärsplan online. Vår rekommendation är att du googlar “mall affärsplan” för att hitta en mall som passar dig och ditt företag.

SWOT-analys

När du står i begrepp att skapa en affärsplan kan det vara bra att göra en så kallad SWOT-analys. Detta är även en strategi som kan appliceras löpande i företaget eller i enskilda projekt. SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats vilket översatt på svenska är Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot. Genom att göra en SWOT-analys kan du definiera de olika elementen och få en klar bild över verksamhetens nuläge. Du har först då möjlighet att planera och agera utifrån den situation företaget befinner sig i. SWOT-analysen fungerar också bra som utvärderingsverktyg när du genomfört ett projekt eller gått igenom en utvecklingsfas.

Genom att använda SWOT-analys kan du enklare maximera de styrkor och möjligheter som finns i företaget. Du kan också mer effektivt arbeta med att reducera svagheter och förbereda företaget på de hot som existerar på marknaden. Kanske kan vissa av företagets styrkor användas för att minska eller helt undvika hoten?

Komplettera finansieringen med Almi Företagslån

Är du entreprenör så är det inte helt osannolikt att namnet Almi klingar bekant. Trots detta kanske du inte har full koll på vad Almi faktiskt är och vad företaget gör. Almi Företagspartner AB är ett statligt ägt bolag som kontrollerar 16 dotterbolag samt en underkoncern som går under benämningen Almi Invest. Almi arbetar med företagslån, tillväxt och affärsutveckling och riktar sig till alla svenska företag. Namnet Almi kommer från det latinska Almus som står för fruktbar och växande. Underkoncernen Almi Invest är ett offentligt riskkapitalbolag som för närvarande har intressen i 350 olika bolag. Genom åren har Almi Invest investerat totalt 3 miljarder kronor i 660 startups.

Almi företagslån

De flesta företag som vänder sig till Almi gör detta i syfte att söka finansiering. Almi erbjuder företagslån till bolag med upp till 250 anställda. Det spelar ingen roll i vilken bransch ditt företag verkar däremot bör inte Almi vara den ända källan för finansiering. Istället lämpar sig Almi Företagslån som ett komplement till annan finansiering. Något som även betonas på Almis hemsida.

Användningsområdet för Almi företagslån varierar och man kan exempelvis låna för att göra en marknadssatsning eller för att investera i ny produktutrustning. Det viktiga för Almi är att syftet med lånet är att få ditt företag att växa och utvecklas. Om detta sker via ett företagsköp eller via en internationell satsning så kan Almi bistå med exportfinansiering. I skrivande stund erbjuder Almi fyra olika lån vilka beskrivs mer i detalj nedan.

Almi Företagslån
Företagslån

Det vanligaste lånet hos detta statliga bolag är Almi Företagslån. Detta lån kan du ansöka om om du har ett litet- eller medelstort företag med upp till 250 anställda. Ditt företag kan ansöka om att låna alltifrån 250 000 kr upp till flera miljoner. Lånet betalas av genom rak amortering och har en löptid från tre år och uppåt. En förutsättning för att få Almi Företagslån beviljat är att du redan blivit beviljad ett företagslån av en bank. Detta bolagslån ska alltså bara ses som ett komplement till övrig finansiering som du redan fått. Bra att veta är att räntan på Almi Företagslån ofta är högre än på banklån. Detta då Almi inte har som syfte att konkurrera övriga banker och långivare. Almi Företagslån kräver säkerhet för lånet i form av exempelvis personlig borgen och företagsinteckning.

Innovationslån

Ett annat lån som Almi erbjuder är det så kallade innovationslånet. Almi Innovationslån kan nystartade företag ta i syfte att utveckla en produkt eller för att skydda immateriella tillgångar. Lånet tas alltså i ett tidigt skede av företagandet och är ett så kallat villkorslån. Villkoren för lånet sätts efter en sedvanlig kreditprövning gjorts av det företag som ska låna. I kreditbedömningen tittar Almi även på vilka förutsättningar det finns för att projektet eller produkten ska lyckas. Med Almi Innovationslån kan du låna från 50 000 kr och upp till 50% av det finansieringsbehov som finns. Lånet betalas inte ut på en gång utan fördelas istället till olika utbetalningstillfällen som är kopplade till förbestämda mål i projektplanen.

Mikrolån

Det tredje företagslånet som Almi erbjuder går under benämningen Almi Mikrolån. Detta lån lämpar sig för det företag vars kapitalbehov inte är särskilt stort. Således kan Almi Mikrolån vara ett bra alternativ för dig som är ung och ska starta ditt första bolag. Lånet har mer fördelaktiga villkor än Almis övriga lån och man erbjuder bland annat låntagaren amorteringsfrihet. Vidare krävs det inte särskilt omfattande säkerheter för denna typ av företagslån. Väljer du att ansöka om Almi mikrolån så kan du få 100% av ditt kapitalbehov täckt. Du lånar upp till 200 000 kr och behöver bara gå i personlig borgen för 10% av lånesumman.

Tillväxtlån

Slutligen så erbjuder Almi även ett lån vid namn Almi Tillväxtlån. Detta lån är speciellt framtagen för att finansiera investeringar och rörelsekapital. Med Almi Tillväxtlån ska ditt företag få möjlighet att utveckla innovativa idéer och produkter. Något som i nästa led leder till ökat tillväxt och lönsamhet. Som med det flesta andra lån som Almi erbjuder så krävs det att du även har finansiering säkrad av en bank för att kunna bli beviljad detta lån. Med Almi Tillväxtlån kan du låna från 250 000 kr och uppåt. Säkerhet krävs för lånet i form av företagsinteckning och borgen. Återbetalningstiden för Almi Tillväxtlån är upp till åtta år. Det finns möjlighet att få de två första åren helt amorteringsfria.

Ansök om ett företagslån hos Qred

Så ansöker du om finansiering från Almi

Vill du ansöka om ett företagslån från Almi så bör du först försöka få finansiering från ytterligare en källa. Detta då de flesta av Almis företagslån förutsätter viss finansiering från annan bank eller långivare. Därefter kommer det att bli betydligt enklare för dig att få företagsfinansiering beviljad från Almi. Utöver detta så finns det fler saker som skiljer sig gentemot om du skulle ansöka om företagslån hos ett vanligt finansbolag så som Froda eller Mynt. Bland annat tar ansökningsprocessen betydligt längre när du ansöker om företagslån hos Almi. Vidare krävs det mycket förberedelser i form av pappersarbete och annan administration.

Utöver de uppgifter du måste fylla i i den sedvanliga låneansökan så kommer Almi att begära in en affärsplan. Se därför till att ha en genomarbetad affärsplan klar redan innan du ansöker om ett företagslån. I affärsplanen ska det framgå vad det är för sorts verksamhet ditt företag driver. Vidare bör du ha med vilka strategier som finns samt vilka kortsiktiga- och lånsiktiga mål bolaget har. Det skadar heller inte att redovisa hur marknaden ser ut och vilka svårigheter man kan komma att förvänta sig. Slutligen kommer Almi även vilja se en resultat- och likviditetsbudget. Detta för att kunna bedöma företagets möjligheter att återbetala lånet samt se så att lånesumman är rimlig i förhållande till bolagets omsättning och resultat.

I samband med att du skickar upp alla uppgifter till Almi kommer en kreditupplysning att tas på företaget. Därefter kan du bli kontaktad ifall Almi skulle behöva ha in kompletterande uppgifter om dig eller ditt företag.

Ränta och avgifter för Almi Företagslån

Eftersom Almis uppgift inte är att vara en konkurrerande aktör till de banker och långivare som finns på marknaden så tar man en ganska hög ränta på sina företagslån. Du som ansöker om ett Almi Företagslån får räkna med en ränta på runt 5-9%. Räntan kommer alltid att ligga över de genomsnittliga bankräntorna oavsett i vilket läge du lånar. Utöver det faktum att man inte vill konkurrera med bankerna så baserar sig den höga räntan även på den högre risk som man tar. Således får du räkna med ett relativt dyrt lån om du vänder dig till Almi. Å andra sidan behöver du ytterligare en källa för finansiering för att få låna till ditt företag här. Hos Almi kan du vanligtvis bara låna upp till 50% av kapitalbehovet. Resterande summa får du alltså lösa via en vanlig bank eller ett kreditinstitut.

Med detta i åtanke kan Almis företagslån jämföras med ett så kallat “topplån”. Du har alltså ett grundlån (bottenlån) med låg ränta någon annanstans och använder bara Almi Företagslån som ett komplement för att täcka hela det kapitalbehov som ditt bolag har. För den extra delen betalar du helt enkelt lite mer.